is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 67 )

voert van Koe en Paarde mest verbooden op poenen daar toe ftaande.

XXXVI. Dat ingevolge het 51. Art. van dePoin&en Reformatoir alle Floreenpligtige van ieder Contributie fullen worden geconvoceert binnen 3 maanden na dato dezes, om fodanige reglementen te formeeren, ingeflopen abuyzen te verbeteren, traótamenten te menageeren, alle ongeregelde maaltyden te royeeren , foo en in diervoegen als zy tot Voordeel van haare Contributien en nutte der Ingezetenen verftaan zullen te behooren: En zal deeze Convocatie binnen gemelde bepaalde tyt gefchieden door de tegenswoordige Gecommitteerden.

XXX VII. Dat de Commisfie kopers van Boter en Kaas, en wat vorders ter Waage gebragt wort ten opzigte van 't waagregt geen voordeel zullen genieten van haar Burgerfchap in de Steeden, maar 't waagregt zullen betaalen op een gelyke voet als andere Inlandze Cooplieden.

XXXVIII. Dat de Tolhekken die in deze tegenwoordige onlusten gedemolieert fyn, weder zullen mogen worden opgeregt ten koste van de Eygenaars of begeregtigde, zullende egter de hekken van 'tPasfagie geldt voor altoos blyven gedemolieert.

XXXIX. Dat de Prjefcriptie volgens 's Landts Ordonnantie op twee Jaaren bepaaldt, niet eerder fal ftandt grypen als na verloop van vier jaaren.

XL. Dat de Gecommitteerden der Dorpen al1 2 waar