is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 322 )

PUBLICATIE

WILLEM, CAREL , HENDRIK, FR ISO, by der Gratie Gods Prince van Orange en Nasfau; Sc Sc Sc Mitsgaders.

DE Gedeputeerde Staten van Frieslandt, allen den geenen die dezen zullen zien, ofte hooren leezen, SALUT: Doen te weeten; Dat nademaal aan Ons continuele klagten door Kooplieden in allerleye Waaren voorkomen, dat de Colleébeurs weygeragtig , en ook onmagtig zyn , aan hun de Impofitien van de eene maand van May 1748. volgens de welmeininge der Heeren Staaten Onfe Principalen, te reftitueren, ende te betalen, uit oorfake, en om redenen, dat gemelde Collecteurs hunne ontvangene Collect-penningen aan 's Lands Comptoir hebben overgebragt en dus geen geld daar toe in Casfa hebben, Zo is 't\ dat Wy daar aan willende genoeg doen, en elk het zyne te doen hebben , goedgevonden hebben en verftaan, goedvinden en verftaan by defen, de refpeóliive Generale Collecteurs van 'sLands Middelen en Impofitien dewelke gelderen wegens Imposten'van Waaren in de maand van May 1748. hebben ontvangen , en volgens Staats Refolutie van den 11 September jongstleden aan de Koopluiden gereftitueert moeten worden, te authorifeeren ende