Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H i 3 H

aen ovcttógt der Legers eener Nat;e te verhaafleri, welks plegtig en openfyk ver,' [aard heeft, ons niet ais hare Vyanden, maar als haare Broeders èri Bondgenoten ) te beschouwen. Eene omftandigheid, waar uit ik met recht meene te mogen beïïüiten, dat ze ons met eene eerbiedige verwondering moet doen opmerken op Gods aanbidlyke wegen, die terwyl ook anders zelfs de mooglykheid, om vry 'te zyn, nog zo veel langer van onze ftreken verwydert zou zyn gebleven, nu alzoo het forten van zoo veel bloed voorgekomen, en vele Steden en Landen voor verder bederf bewaard heeft

Laat ons dit, Medeburgers, fteeds met dankbaare harten erkennen, en daar het fundament onzer vryheid zo blykbaar door Gods wil en Voorzienigheid daar geilek! k, laat ons nu, van onze kant, ons in alle onze aanflaande gedragingen en verrigtingen ons zyn volmaak voorbeeld voor oogen Hellen, en het zelve zoeken op te volgen. Laat rechtvaardigheid, bfflykheid en menfehiievendheid het begin en het einde van onze handelingen en beiluiten wezen, met aflegging van alle haat, partyfehap of wraakzugt over te voren ontvangenc beledigingen; wetende dat ons daar en boven geleerd is, te zegenen, die ons mogten vervloeken. '

Hier door — en hier door alleen, kunnen wy met grond zegen op onze arbeid vervvagten.

Hier door — en hier door alleen, kan eenmaal de gewenfehte eendra<t onder deze gefolterde en zoo zeer uitgemergelde Natie geboren worden, zonder welke de ondervinding nu zelfs aan onze Vyanden en aan onze bedrogene en dwalende Medeburgers geleerd heeft, dat dit Land niet beflaan kan, terwyl anders diezelfde ondervinding heeft doen zien, dat deszelfs natuurlyke ligging en gefteldheid het voor een der onverwinnelykfte zou maken op den ganrfchen Aardbodem.

Zoo doende — door het verwekken, namelyk, van eendragt en den zagte'n invloed eener waare verlichting omwend 'sLanüs wezendlyke behagen* zullen wy het geluk des volks , wienspróvitioneele Üephtfêntantën wy zyn, op duurzaame gronden vestigen. Daardoor zal kalmte en gerustheid in de gemoederen fje« boren en den weg bereid worden, waarop de volkomene vryheid en vcorfpoed, dezes volks naderhand kan worden voortgebouwd.

Dan zal de tyd, wanneer het onverhoopt mogt te pas komen, doen zfen dat ons Land, met eendragt verdedigd, ongenaakbaar is: — en wanneer men dan daar by voegen zal de opentlyke erkenning van de Souverainiteit des Volks en van de opvervreembaare Rechten van den Menfch, zonder onderfcheid van zyne. Staatkundige of Godsdienstige begrippen, is het te venvagten, dat Rust Vrede Vryheid en Veiligheid, die zo lang uit deze flreeken verbannen geweest zvn* haare gelukbgmaakende Zetel in dezelve zullen vestigen.

Hier toe wenfeh en bid ik, dat de goede God alle"onze harten vereenieen en zynen Zeegen fchenken mag! - hier toe verleene Hy ons allen, byzondtt my dien deze Vergadering tot den gewigtigen Post van provifioneeJen Vbofzitteï verkoozen heeft, Zynen byfland, en Hy doe ónze a'an te vangene pöèingèh uit* lopen tot geluk van een lang vertrapt en onderdrukt Volk.! . °

. z7n °P hehöorlyke Credcmiaalen der Cdmoaranten ter ?êf£atf& ring geadmitteerd. & ^

Van Dordrecht, de Burgers Pieter Roos, Ary Lamme, Jan Deh hr, en Boudmjn de Haan. J

Vm Haarlem", de Burgers C. Horens, Pieter Kops, tViVem Anna Lëftènhöti en Jöhdn Herman de Lange.

Van Delft, de Burgers Chrisüaan van Beresteiïi, en Jacob van Vml§éurg ...... . J -

Sluiten