Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 4 X

vallen en H H. Mog. deswegens zich moeten honden van dezelve geheel en ai ontflagen, echter bereid zynde omtrend de verderen Articulender voorfchreeve Traétaaten in zodanige handelingen en fchikkingen te komen, als het belang der Onderfcheiden Natiën vorderen zal.

DePraefident draagt voor, of men niet de Crimineele en andera Sententiën en Politicque uitzettingen na 1787. wegens de in dien tyd plaats gehad hebbende geichillen behoorde te vernietigen en midsdienalle de als toen Geincarcereerden loste laaten, gelyk dfcfc de Vervolgden, uit het Land Gejaagden, en Verlaatenen uit te nodigen om tot hunne Haarfteden terug te keeren. — Na deliberatie gedecreteerd, den Burger Foor da te Leiden te verzoeken, ten dien einde een Publicatie te concipieeren, om daar van na exammatio gebruik te maaken.

Voorts is de Burger Engel van de Stad, by de Commisfie tot het ©nneemen van het geweeze Collegie van Gecommitteerde Raaden in Westvriesland en het Noorder Quartiêr geadjungeerd. —

De Burgers B Kool en Willem Bruigom Tip zyn benoemd, om den Burger J. Noliet te adfesteeren in de Commisfie ter voldoening aan de Requifitie door de Franfche Reprefentanten volgens Publicatie van H. H. Mog. op gister bepaald.

De Burgers B. van der Velden, J. du Tour, Guilelmus Titfing, te Amfterdam en C. Bereflyn zyn Gecommitteerd tot het opzicht over de Zaaken der Q % Compagnie. — Voorts ingetrokken de voorige Perzooneele Commisfie van 15 May 1790. op de Burgers van Noordnyk, van de Wall, Rendorp, (aan wien, vermids zyn Overlyden den 5,e April 1795. Vedel Sahtnonsjs gefurrogeerd ) m van Snaaien jmz. en alle dezelve van ±c Commisfie onder verantwoordelykheid ontflagen. —

Geleezen een Extract uit de Registers van H. H. Mog. nopens de Viétualiecrmg der 'sLands Schepen m de West-Indien en elders van den 29 deezer. — Aan het Committé van Fmantie om Confidcratie en advis. — En voorts Gedeputeerden ter Generaliteit gelast aldaar te doen zien, dat deeze Vergadering geenzints deel wil neemen in de voorige wandireétie byzonder ten aanzien der Admiraliteiten.

• Is geleezen een

' r\' Ex»

Sluiten