is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de getrouwe uitdrukking hunner hulde en verlangens te komen betuigen.

Inderdaad, Burger-Reprelentanten, het is aan uwe zoo zeer verlangde tegenwoordigheid onder ons., en aan de welwillendheid van dc Franfche Natie omtrent dit volk, aan wien wy het geluk verfchuldigd zyn, dat wy onze ketens hebben kunnen verbreken, en m het midden van ons den weldaadigen invloed der Vryheid te rug brengen. Tot het vestigen van deze Vryheid op vasten grondflagen wyden wy alle onze kragten, en komen U lieden daar van de eerfte vrugten aanbieden, met U de befluiten daartoe betrekkelyk van onze Vergadering te overhandigen, welke, zedert dat wy ons geconititueerd hebben, genomen zyn.

Wy maken met des te meerder ïever van dit oogenblik gebruik, om ons -van dezen plicht te kwyten, vermits onze hoop om de andere Provintien, onze Bondgcnooten, welhaast even vry als ons zeiven te zien, meer en meer vervuld word, en de wyl het gelukkig tydftip aanlicht, waar in de meerderheid in de Staten Generaal, de vervulling van de hartelyke begeerte, om ons op het nauwst mogelyk met de Franfche Natie te vereenigen, zal kiuv nen verhaasten.

Mogt deze zoo lang begeerde wensch van het Bataaffche Volk welhaast, tot het onderling geluk der twee Natiën, tot hun wederzyds belang, en tot de volkomene vernietiging van de rampvolle ontwerpen onzer gemeene vyanden , voltooid worden !

Wilt dan ook, Burger-Repte fentanten, tot dat einde ons de broederlyke hand toereiken, en het zegel zetten op de edelmoedige en opbeurende verklaar'mgen, die Gyl. onder het oog van de. geheele waereld gedaan hebt in het Manifest, dat Gyl., op het oogenblik waarin gy deze Provintie intradt, hebt doen afkondigen.

Dit is het eenig middel, Burger-Reprefentanten, waar door onze verbintenis nuttig aan Frankryk kan wezen, en ïamfpoedig voor onze zaamveréenigde vyanden, byzonder voor die geenen, welken zedert het begin van ons ftaatkundig beftaan, de onverzoenbaare

En effet, Citoyens Repréfentans , c'eft a votre préfence fi dellrée parmi nous, & a la bienveudlance de la Nation Fran;aife envers ce peuple, que nous devon; ie bonheur d'avoir pu brifer nos cnaines & ramener au milieu de nous les bienfaits de la liberté: c'eft a établir cette liberté lur des bales foli des, que nous confacrons tous nos efforts; & nous venons vous en offrir les prémiers fruits, on vous préfeiuant les Décrets y rélatif de notre Affemblée, pris depuis que nous nous lommes conftitués.

Nous prolitons d'autant plus volontiers de ce moment, pour nous acquitter de ce: devoir, que nes espéranees de voir les autres Provinces nos conféderés, bientöt libres comme nous, fe réalilent de plus en plus , Si que Theureux moment vient de paraitre, ou la Majorité aux Etats Généraux pourra accélerer d'accompliffement du déür ardent, que nous avons, de nous allier le plus étroitement pollible avec la Nation Francaife.

PuilTe ce vceu defiré de toute la N ation Batave bientöt s'accomplir pour le bonheur commun des deux Nations, pour leur intérêt réciproque & pour l'anéantii'fement complet des projets funeftes de nos ennemis communs!

Veuillez, Citoyens Repréfentans, a eet effet nous tendre la mam fratemelle, & mettre le fceau aux Déclarartions génereufes & édifiantes, que vous avez bien voulu faire devant tout le monde dans le Manifefte , que vous avez publié au moment que vous ctes entrés dans cette Province.

C'eft par ce feul moyen, Citoyens Repréfentans, que nos liaifons pour-* ront-être utiles a la France, & funeftes a nos ennemis coalifés, & en particulier a ceux, qui depuis le commencement de notre exiftence politique, onc été les ennemis implacables de cette

vyan-r