is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gem wederom voor een Maand had aangefteld; gecvcnde hy voorts zyn genoegen te kennen dat hy de goedkeuring der lm gezcetenen had moogen wegdragen. — Voor Notificatie aangenomen.

Schout en^ Schepenen van het Weergors en Hellevoetiluis, doen by Misfive beklag, dat derzelver ingezetenen te Rotterdam, voor de ontfangene Asfignaaten geene goederen tot proviandeering kunnen bekomen, — verzoeken Recepisfen ter uitwisfeling. « Aan het Committé van Finantie tot naricht.

De Burgers en leden van de Clubs de vier Aas te Amftelveen, uitmaakende wel 400 ingezetenen, beklaagen zich dat, by de verandering der Regeering aldaar, de oproeping niet behoorlyk is gefchied. — Aan het Committé tot de Hooge Middelbaare en laage Heerlykheden.

Den Óntfanger van het geestelyk Comptoir in den Brielle geeft by eene Misfive te kennen, dat hy jaarlyks tot betaaling voor zyn

Comptoir eene fubfidie ontflng van 7000 guldens verzoekt

daar op order voor dit quartaal gefteld worde. Aan den Óntfanger van het geestelyk Comptoir te Delft.

F. Waïberg thans in Franfchen dienst, en vóór het jaar 1787

onder den Rhyngraaf van Salm gediend hebbende verzoekt als

Officier geplaatst te worden. —». Aan het Committé Militair.

Schout en Ambachtsbewaarders van Achttienhoven, klaagen over het onbehoorlyke gedrag van zekeren H. Suurhof, 'sLands Gaarder en Sluiswachter aldaar. —— Aan het Committé van Algemeen Welzym

B. van den Bergh te Ouderkerk aan den Amftel, geeft een Plan op van eene generaale Brand-asfurantie, die voordeelig voor de Ingezetenen en voor 'sLands Finantie zoude wezen. — Aan het Committé van Finantie.

Verfcheiden Burgers van Cappelle in de Langeftraat vraagen of zy de Amptenaaren die het vertrouwen der Ingezetenen verlooren hebben mogen afzetten. — Aan het Committé van hooge Middelbaare en laage Heerlykheden.

Door den Prefident zyn gecommuniceerd, verfcheiden ftukken by H. H. Mog. ingekomen, als

i°. Eene Memorie van den Franfchen Reprefentant Alqiiier in dato 3 Maart, waar by verzogt word om het benodigde hout en

koper