is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ii X

» mynen kant aan ie'3er Lid dezer Vergadering opregtelyk aan; terwyl ik be~ „ tuige, dat de gedagtenis der heufche infchikkelykheid, welke ik ook van „ ieder Lid der Vergadering voor het gebrekkige, dat myne handelingen in den „ neteligen post, dien ik tot hier toe bekleed heb, mag hebben aangekleefd, „ heb ondervonden, nimmer uit myne ziele zullen worden uitgewischt; gelyk ik „ ook altyd met dankbaarheid en een aangenaam gevoel der betoonde bereidwillig„ heid herdenken zal aan de hulp en byftand, welken gy, Medeburgers Loncq\ „ als Vice-Prefident, Spoors , en van Swinden, en dien ik hier T hoe «eer afwe„ zend almede noemen moet, W'tfeftus, my vooral in den arbeidzamen post van „ Secretarisfen dezer Vergadering, wel hebt gelieven te betoonen; en waarvoor „ U myne vriendfchap en opregte toegenegenheid voor altyd is toegewyd. "

Vervolgens heeft dc Viceprefident Loncq en de Secretarisfen Spoors en van Swinden insgelyks hunne refpeéfive posten neergelegd; waarop den Burger Loncq^ tot Prefident is verkooren, die het Prefidium met de volgende aanipraak heeft aanvaard.

„ Ik aanvaarde het voorzitterfchap dezer aanzienlyke Vergadering met her „ gevoel van eenen man , dieby zyne geringe waarde, ook zyne groote zwakhee„ den erkent; myne onweerftaanbaare aandrift om al myne krachten tot heil „ mynes lieven Vaderlands aan te wenden , doet my alleen het gewicht dat op „ myne fchouders rust minder gevoelen. —O ! dat aan myne yver myne branden„ de zucht tot anderer geluk, myne Ziels en Lichaamsvermogens Hechts geeven„ redigd waren!

Door U waardige Vertegenwoordigers des vryen Volks van Holland, ge„ rugfteund zal ik het voetlpoor van mynen grooten voorganger van verre na„ volgen. Zyn uitmuntend voorbeeld heeft my geleert, en op zyn* wyze raad „ en voorlichting blyf ik verder hoope. — Ja Paulus, hier op rust myn vast

vertrouwen, en dit ogenblik kan ik niet voorby laaten gaan, zonder in „ naam des Volks hulde te doen aan uwe wezenlyke waarde, zonder U plech„ tig dank te betuigen, voor de onberekenbaare dienlten, die gy, in de eerfte „ en moeilykfte tydftippen der zoo gelukkige Revolutie den Lande gedaan „ hebt — en was immer het tegenwoordig gellacht ondankbaar genoeg, om „ die te mjskennen, de nakomelingfchap zal uwen naam met eerbied noemen, „ en uwe gedachtenis in eeuwige Zegeningen doen zyn.

„ Medeburgers, dat het ftreelend denkbeeld van hier in met hem te zullen „ deelen, gevoegd by loet bezef van onzfc duure verplichting, dan ook onze „ aller werkzaamheid veerkracht geeven; dat wy met al den yver die het ge-> „ wicht der zaake vordert voortgaan in onze moeilyke arbeid; dat de Jaarboe„ ken dezer nu vrye en onafhanglyke republiek, de duidlykfte proeven op„ teeveren, dat wy door cordaate en manlyke béfluiten, het geluk des Volks„ op onwrikbaare gronden hebben gevestigd. — Dat orde en wysheid in onze „ handelingen uitblinken , ten einde onze haaters verftommen en onze Vyanden „ ons zelve deeze loffpraak geeven, —■ Zy handelden belangeloos, billyk en recht„ vaardig.

„ De oneindig Goede Vader van allen, die niet de Slaverny maar de Vry„ heid —niet de rampfpoed maar de gelukzaligheid zyner redelyke Wezens wil,helpe, en zegene ons, in onzen gewichugen arbeid."

Waarna tot Viceprefident is verkooren de Burger van Swinden; doch. deeze zich daar van beleefdelyk geexcufeerdhebbende, uit hoofde van zyne aanftelling tot lid van het Algemeene-Committé van Marine.

is