Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3 X

De Prefident communiceert i°. eene Misfive van den Ontfanget van het Last en Veilgeld, Duvelaar van de Spiegel, in dato n Maart, by H. H. Mog. ingekomen, waarby hy vraagt hoe zich te gedraagen omtrent de in Amiterdam zynde penningen van dat Comptoir, door welker gemis hy buiten ftaat is de intresfen en de uitgelootene aflosfingen te betaalen. — Gefteld in handen van het Committé van Finantie om fpoedig Advis.

2°. Een Extract, uit de Refolutien van H. H. Mog. waarby goedgevonden is om den Minister Nagell, uit Engeland herwaards te ontbieden, ten einde verantwoording te komen doen , doch met expresfe last om voor zyn vertrek, aan het Eng. Ministerie te kennen te geeven, dat zyn opoptbod alleen dient om eenige mondelinge informatien van hem te neemen, die zyn perfoon. alleen raaken, —dat voorts in dcRefp. Provintien informatien zullen werden genomen naar zyne goederen, ten einde die te fequestreeren, en dat geene betaalingen hoegenaamd aan hem zullen gefchieden, - en dat hier van kennis zal gegeeven worden aan de Franfche Reprefentanten - Zynde voorts het geproponeerde omtrent het .ftellen der ftukken betreklyk Nagell ,in handen van zodanige Rechters als H. H. Mog. zouden goedvinden, door de Gedeputeerden der Provintien over genomen. — Aangenomen voor Notificatie, doch de Gedeputeerden ten opzichte van het laatfte poinct gelast daarop nader aan te dringen. En

3°. Eene Misfive van H. H. Mog. en Extract, uit derzelver Refolutien , waarby kennis geeven van de vernietiging van den Raad van Staaten, en de aanftelling van het Committé tot de zaaken. van het Algemeene Bondgenootfchap. , Aangenomen voor Notificatie.

De Vergadering is ten half tien uuren gefcheiden, en tot morgen namiddag ten half vier uuren geadjourneerd.

Gedrukt in 'sHage, by J. van C/eef, B. Scheurleer en J. Plaat, op ordre van de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland.

Sluiten