is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 5 X

deer-en, mits dezelve niet grooter zy dan ƒ liooooö, Qn dqt dö Vrydom van Collateraal zich niet langer uitftrekke, dfiB Üöt primo Augustss 1797- — Met welk advis de Vergadering zien.

Het Committé van Financie verzoekt authorifatie om aan het Cummjtttó van de Marine ƒ'igq,qpq af te geeven; Na deliberatie hier tot) gpreiblveerd,

Eenige afgevaardigden uit den Burger krygsraad van den Hage, benevens Gecommitteerden vafl#i Directeuren der Burger Sociëteit verzochten aan de Vergadering, een oogenblik gehoor te mogen erlangen zulks wegeihan zynde , heeft de Secretaris dezelve Burgers binnen geleid, en is vervolgens by monde van den Burger Rittv.tr in fubftantie te kennen gegeven, dat de vrye Krygsraad van het zoo lang verdrukte 's Gravenhage ,in deszelfs eerfte Vergadering, benevens de directeuren van de Burger Sociëteit befloten' hadden, om alle derzelver Gespen op het altaar der Vryheid te komen brengen, terwyl zy meenden der Vergadering op goede gronden te kunnen verzeekeren , dat zulks eerlang door alle de gewapende Burgers en leden dier Sociëteit ftond gevolgd te worden , waarop de Vergadering, dit blyk van Vaderlandsliefde, onder de grootfte toejuiching ontfangen hebbende , de Prefident in gepaste termen de voorf. Commisfie de dankbare erkentenis der Vergadering betuigd, en uit derzelver naam aan deze Commisfie de eer der zitting gegeven heeft; terwyl voorts befloten is hier van in de Notulen en het Dagblad honorabele mentie te maken.

Hier na is een voorftel van het Committé der Vivres in deliberatie gebracht, wanneer de Prefident het gem. Commitié, als eerfte voorgangers tot het geven van vrywillige giften, mt naam der Vergadering heeft bedankt, en toegewenscht, dat dit eerlang met een gelukkig gevolg mocht bekroond worden, terwyl echter by de Vergadering begrepen is, alles aan de edelmoedigheid Van het Volk van Holland te moeten overlaaten, om op zoodanig eene wyze te handelen , als ieder meenen zal, dat deszelfs duure verplichting mede brengt: En is, tot bereiking van dit heilzaam oogmerk, het Committé van Financie verzogt, om, op eene daar toe gefchikte, plaats alhier in den Hage, een gefloten kist te doen ftellen, waar in zoodanige Vrywillige offerhanden kunnen geplaatst worden.

Tot Lid van de Commisfie, gechargeerd met het onderzoek van de papieren van den gewezen Raadpenfionaris van de Sfle* gel is benoomd de Burger Boellaard.