Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X l X

Verleend, ook te extendeeren tot Ameyden en de dorpen en Landen van Vianen en onderhoorige districten.

Het Committé van Voorlichting, benevens de Gedeputeerdendef Stad Briel le, ingevolge Decreet van gisteren, rapport doende omtrend een Misfive van Bailliuw en Leenmannen van den Lande van Voorne, om informatie, hoe zig te gedragen in de verandering, die in het Collegie moet plaats hebben. Waar op gerefolveerd is, den aangeftelden Bailliuw Hoyèr aan te fehryven, om ten fpoedigften den Eed te komen afleggen, en dat wyders het voorn. Collegie wordt verklaard vervallen en gedisfolveerd te zyn, met opgave der Leden om op nieuws tot Leenmannen te worden aangefteld.

Misfive van de Sociëteit^te Goedereede, behelzende het gebeüfde^ na dat het Decreet van den 8 dezer aldaar was afgekondigd, dat eenige Regenten, uit hoofde van den zwaren last, hunne posten hadden nedergelegd, verzoekende gemelde Sociëteit informatie hoe zich te gedragen, dewyl daar uit Regeeringioosheid te vreezen was. — Zonder relümptie aan het Committé van Voorlichting.

Word ter Vergadering geproponeerd, te decreteeren, dat hier te lande ook tegen zekere bepaalde cours de Brabandfche en Franiche

Kroonen, en Louis d'or gangbaar zouden zyn. Welk voorftel

is gefteld in handen van het Committé van Financie om ten fpoedigften te dienen van advis.

Het Committé van Commercie eh Navigatie en van Financie brengen rapport uit over de provinciale Recepisfen tot het inwisfelen der Asfignaten, welk rapport, na deliberatie, geapprobeerd zynde, zyn de beide Committés verzogt, dien conform een Concept-Publicatie te formeeren, en dezelve by deze Vergadering M rebrengen.

Memorie der Municipaliteit van Geertruydenberg, behelzende opgaaf van gerequireerde goederen, door de Fr. Troepes van dé Ingezetenen gedaan, en met Asfignaten, tegen de volle cours gerekend, betaald, en houdende voorts verzoek, dat de Municipaliteit mocht worden geauthorifeerd, om die Asfignaten,- fchoon

voor den i Febr. ontvangen, intewisfelen. Aan het Committé

van Financie om advis.

Request van J. Spoors en T. van Bergen te Leyden, te kennen gevende, dat hun; als Praétizyns van Clara Maria Geenrits tot fecoriteit van hun gemeniteerd falaris en gedane verfchotten, door dezelve was ter hand gefteld eenig Goud en Zilverwerk, waar van een

ge-

Sluiten