Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3 t

irede^rte viel, In de termen der Publicatie,en vermits de 'SuppliarV ren nog geen voldoening öntiangen hadden , zy in het onzekere waren hoé zich hier in te gedragen; verzoeken, dat zy vergaard worden het gem. Zilverwerk aan den Lande te kunnen opbrengen v zonder aan gem. C. M. Geenrits eenige verantwoording dieswegens ïbhuldig te z.yn. — Aan het Hof om advis.

Reonest van eenige Kasteleins in Logementèn en Koksneerïnj pe doende te Amfterdam, verzoekende, dat zy ten opzichte varf hun Zilverwerk, op den zei ven voet geconfidereerd mogen worden i als de Zilverfmeden en Kashouders, en dus niet jij de verplichting te zyn van het zelve optebrengen. — Aan het Hof om advis.

Reauest van Hêndr. van den Berg , te ©elft zjch beklagende over de hem aangedane fmaat in 1787. wanneer hy onder de Hollandfche GuardestePaarddienende,in arrest genomen,métStiegnemen tot op de doodgeftraft en vervolgends voor Schelm weggejaagd is, alleen Om dat hyte Zegwaard, by gelegenheid eenerIlluminatie, eehegevloekte Plundering met den uitgetogen kling hadt tegengegaan:

verzoekt hier voor vergoeding en Satisfactie. Aan het Uom-

irtitté Militair om, na behoorlyk onderzoek» de Vergadering te dienen van advis.

Request van de Leden van de Municipaliteit van Ëgmönd bir> nen Rinnegum Egmönd, op den Hoef en Egmond op Zee, te kennen gevende, éatAdr. van Egmond, door de meerderheid der Burgerve als Schout en Secretaris van die Dorpen is geëmitteerd gewórden en dat zy Requestranten vermeenen, hetrecht te hebben * van hunnen Baüliuw Zelve aan te ftellen, en daar toe voor dragen den Burger Joachim Veenhuyfin. _ Aan het Committé van Voor^ lichting om advis.

Exn-pót uit de Refólutien vah H.H. Mög. van 10 Aprilbevattehdé een Refolutie van Zeeland, omtrend de Refolutie van Holland,den iV hastleden ter Vergadering van H. H. Mog. ingebracht, wegens tfö vernietiging van den ColonieRaad, de Sociëteit van Sunnamen en van de Berbice. En is, na gehouden deliberatie, gedecreteerd, dé voorf. Extract refolutie te ftellen in handen van de Hollandfche Raden in den Colonie- Raad om advis.

Het Committé Van Voorlichting brengt rapport uit op dé, b'y Decreet van den 11 dezer, in handen geftelde Requeste van Jry Verlmrg-, Hendrik Anker en Jïj Baas te Stolwyk, als gequalificeerden van een aantal Ingezetenen van Stolwyk en Beierie* zich beklagende over de, zoo zy die noemen, onwettige remotfe, waar op, conform het gepraeadvifeerde, is gedecreteerd, dat nadien gebleken is, dat de remotie te Stolwyk efa Beierfe op eena

Sluiten