Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ X 4' X

revolutionaire manier, is volbracht, dezelve in allen deele moet worden gehouden wettig te zyn, en dat dus op het verzoek, in het nevensgaande Request^gedaan, geen reguard kan worden gejflagen; als geen point van deliberatie voor deze Vergadering meer uitmakende.

Misfive van de Municipaliteit van Weesp, betreklyk het ftuk der Huwelyken; waar op gerefolveerd, is dezelve Municipaliteit Copie te zenden van het Decreet, betreklyk deze zaak genomen, ten einde zich daar na te reguleeren.

Het Committé van Financie rapport doende, op de, in hunne handen gefielde Misfive en Bylagen der Municipaliteit van Sprang, wegens diverfe Requrfitien door de Franfchen gedaan van Hooy, Stroo,Haver enz.en met asfignatenbetaald,welke zy verzoeken, dat tegen Recepisfen mogten worden verwisfeld; decreteert de Vergadering, zich met dit rapport conformeerende, dat aan het verzoek der Municipaliteit niet kan worden voldaan, nadien de Asfignaten voor dato van de Publicatie zyn ontvangen.

Misfive van A. Coomans gedeputeerde wegens RhynVand, te kennen gevende, dat de post van Bailliuw van Vryhoeve, door de demisfie van C. Clant, als Schout van Aarlanderveen, vaceerde proponeerende wyders, om de geringe uitgeftrektheid dier plaatje , de voorn, post van Bailliuw te voegen by de Bailliuwagie van Rhynland enz. aan het Committé van Voorlichting, om hier op het nodig reguard te Haan.

De Gedeputeerden van Maaslandfluis ftellen aan de Vergadering voor het ongelukkig lot hunner Medeburgeren, de Maasiluisfche Visfers, welke in het voorleden jaar, door de Franfchen genomen, gevanglyk na Vrankryk gevoerd zyn, en zich daar in eene beklaaglyke toeftandbevinden, met inftantelyk verzoek, dat gepaste middelen mogen worden beraamd, om deze ongelukkigen weder in vryheid te ftellen. De Vergadering heeft, na deliberatie gedecreteerd, de Gedeputeerden ter Generaliteit te verzoeken ,het by H. H. Mog. daar heen te dirigeeren, dat de Minifters te Parys worden gelast, de nodige inftantien te doen , daar zulks behoort, ten einde de gementioneerde perfoonen en alle andere zoortgelyke gevangenen, mogen worden ontflagen, en hun het nodig reisgeld tot de reize na herwaards worde ter hand gefteld.

De Prefident heeft de Vergadering des avonds ten tien uuren gefcheiden en geadjourneerd tot morgen ochtend ten half twaalf uuren.

Gedrukt in 'sHage, by J. van Chef, B. Scheurleer en J. Plaat, op ordre van de Provifioneele Reprafentanten van het Volk van Holland.

Sluiten