Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pJlTHEID, GELTKHEÏD, BROEDERSCHAP.

DAGBLAD

Van het Verhandelde ter Vergadering van de Provifioneele Reprefentanten van het

VOLK VAN HOLLAND.

Woensdag den 29 April 1795, tes morgens ten Imlfjlf, en des namiddags ten vier uur en.

HET EERSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

J)e Notulen der voorige Vergadering zyn gerefumeerd en gearrefteerd.

Een vöórftel van de Gedeputeerden van Vlaardingen, nopens het Decreet der Ambtenaren, wordt in handen van het Committé tsan Voorlichting gefield.

De Burger Lucas Déyh Bailliuw van de Zype en Hazepoldcr, doet als zoodanig, den Eed van zuivering en dien der Ambtenaaren.

Op verzoek van het Committé vponde Uitgewekenen, wordt het Committé van Financie geauthorifeerd aan h^*^ af te geven een ordonnantie van ƒ 3000.- en het eeistgcmcicc Committé om die fomme te ontvangen.

Het Committé van de Preliminaire Examinatié der Requesten en Misüves, brengt de volgende ter tafel:

Tonnest van T>. van Leyden, Heetë der Steede Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht, te kennen gevende, dat hy een Mishve ontken heeft van de Municipaliteit van Vlaardingen, met bericht, dat de Regeering aldaar veranderd is, dat hy Suppliant twederlye relatie tot die Plaatfen hadt, als I. dezelve geërfd hebbende van zvne Voorouders , en 2. dat hy op den 16 July 17S8. aoor de menmali^e Staten tot Bailliuw van dezelve Heerlykheid was aangebeld enbals zoodanig de Ambtgelden betaald hadt, voorts zeggende, het aanftellen van Schout, Secretaris en Bode aan hem compefeerd als mede, ten overftaan van Gecommitteerde Raden , he. aanftellen van Bufgemeesteren, Schepenen en Thefauriers, vofends e tentie van den Hoog-Rade den 16 April 1791., om we Kenen de Suppliant ze/, de gedane aanftelling, doordekt.

Sluiten