Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerye gedaan , niet als wettig te kunnen befchouwen; dat, zoo deze Vergadering eenen anderen Bailliuw verkoos, die dan ook zyne Commisfie van deze Vergadering moest ontvangen , waarom hy dan verzoekt, i. dat deze Vergadering zoodanig over de Baillitiws plaats gelieve te disponeeren, het zy tot continuatie, het zy tot dimisfie van den Suppliant, als zyne commisfie van de Staten van Holland hebbende, als goedgevonden zal worden; 2. dat,wat aangaat zyne qualiteit als Ambachtsheer, fpeciaal reguard gelieve te Haan op de bovengemelde fententie van den 16 April 1791., dat voorts de gedane remotie en aanftelling mag worden afgedaan en

herfteld. In handen van het Committé tot de Hooge, Mid-

delbaare en Lage Heerlykheden, om advis.

Request Van J. Danhneijer en Zoon en J. Krieger, Kasteleins te Amfterdam en in de Haarlemer Hout, verzoekende, om redenen , dat zy ten aanzien van hun gemaakt Goud en Zilver, het welk zy in hunne Affaires nodig hebben, verklaard mogen worden, niette vallen in de termen der Publicatie van 26 Maart 1795. In handen van den Hove om advis.

Request van J. P. Guiilemet Weiman, voorheen Mei. Do&or te Hoorn, doch om zyne Vaderlandslievende fentimenten by vonnisfe van den Hove, ten eeuwigen dage uit deze Landen gebannen, en dus thands buiten beftaan, verzoekende daar om met de Ontvangersplaats der Gemeene Lands Middelen te Hoorn, welke hy gein; formeerd is, dat zoude komen te vaceeren, te mogen worden be-

gunftigd. Aan het Committé van Algemeen Welzyn en voor

de Uitgewekenen tot informatie en naricht.

Request van 73 Burgers van Hoorn, het bovengemelde verzoek

van J. P. Guiilemet: Weiman appuieerende. In handen van

dezelfde Committés.

Request van J. Scheltus, 's Lands Drukker, zeggende, dat hy in die qualiteit van den Lande te vorderen heeft een fomma van ƒ 20,000: -, verzoekende, daar hy reeds genootzaakt is geweest, om gelden te negotieeren, op rekening te mogen ontvangen een fomma van ƒ 8000:-, zoo om daar door te kunnen pofiteeren van de vryheid tot het redimeeren Van deszelfs gemaakt Goud en Zilver, als om te kunnen continueeren in de weeklykfche importante Zet- en Drukloonen. Immers, dat hy, hangende de deliberatie, mag worden gehouden voor diligent. .— Aan het Committé van Algemeen Welzyn en van Financie;

Request van Johanna Staatman, in *s Hage, te kennen gevende» dat haar Man laatftelyk gediend hebbende onder het Legioen

Ba-

Sluiten