Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

4 M A A R T 1706.

hor benoemen van eenen Secretaris, zyn de Ledeil van der LFop én la Pier re verzogt, tot het opnemen van de iiemmen, de functie van Secretaris waar te neemen, en is by appel nominal omvraag gedaan , en, met eenparigheid van demmen, op den\ voet van. het voorfz. Art. tot Secretaris van het Pro-1 vinciaal Beduur benoemd de Börger Christofel ■Scheffer, dewelke binnen iferzogt en verfchenen zynde, na dat de Prefidcnt hem met deze zyne aanlteliing had geluk gewenfcht, en hy voor dit vererend blyk van vertrouwen de Vergadering had bedankt, den eed van zuivering en dien voorde Amptenaren heeft afgelegd.

Zullende van deze aanlteliing by extract dezes kennis worden gegeven aan het Committé van Finaneie, met authorifatie op het zelve,om elc quartaals Ordonnantie van het tractcment, ter fomme van drie duizend guldens, voor denzelven van drie tot drie maanden te doen opmaken.

Vervolgens zyn gelezen de Credentiaalen van de Kiezers uit vyftien duizend Inwoonders van Holland:

Uit het District van Vliet en Zee,No. 31 op den Burger Fredrik van Leydcn.

Uit het Difirict van Rotte en YsfcL op den Burger Jan Sioicmaker.

Uit het District van Leek cn Mcrwcde, op den •Burger Johannes Pyl, als Plaatsvervanger van den B-urger J). Boellaard, die door de Commislie tot onderzoek der Geloofsbrieven is geëxcufeerd geworden, uit hoofde hy als Rcprefcntant der Nationale Vergadering is ingevallen.

Uit het District van Maas en Hnllandsdicp, No. 51. op den Burger Piet er Ferm anti

Uit het District van Maas cn Haringvliet, op den Burger Gabriël Leonard Verhell, als Plaatsvervanger van de Burger A. Molewater, die door de Commisfie tot onderzoek enz. is geëxcufeerdgeworden, als wegens het bekleden van cetten comptablcn pofi aan den Lande, namelyk in zyne qualiteit van Secretaris en Gaarder der Verpondingen te Picrshil, niet nominaoet zynde.

Uit het District van de Merwede, op den Burger Hugn Gevers,

Uit het District van Kenmereindc, op den Burger Mr. Cornciis van Forecft.

Uit het District van de Noorderkoggen , Hoofdplaats Medemblik,opden Burger IViilem Zeylemaker.

Uit het District vafi de Zuiekrzee , Dregtcrland (Ooftzyde) Deel Nöofdeïkoggcn , Deel Eilanden Zuiderzee, Hoofdplaats Enkhuizen, op den Burger Gerrii Buyskes.

Uit het District van de Noordzee, op den Burger Abraham Schutte.

Uit het District van Oostzaan cn Waterland, op den Burger Dirk Claus.

Uit het Distriet van den Middenrhyn No. 31. op den Burger Jolianncs Meybcck.

Uit het District van de bedykte Meeren, No. 6. op den Burger Leonard Jieine.

Uit het District van Viiet enZee, No. op den Burger Mr. J-ohan Albert van der Spyh, als Plaatsvervanger van Mr. Pieter van fittren, die door de Commisfie tot onderzoek, uit hoofde van den zwakken 1 daat zyncr gezondheid ontflagen is geworden. I Uit het District van den Ooilcr Rhyn, No. 3?. ot I den Burger J. C. Ten Noever.

Uit de vier Districten van de Maas, op de Burgers

Herman Forften, Samucl van Hoogflraaten , Antheny Petrus van der Kun, en Johan Frederik Hof] mann.

Uit het District Westerland, op den Burger Arnoldus Xaverius Gunst.

Uit het District van de Delf, op den Burger Willem Nood Az.

Uit het District van Meeren Amdel, op den Burger F. J. van de IV%ll.

Uit het District van het Sparen , op den Burger Koenraad LLovens.

Uit het District van Maas en Biesbos, op den Burger Gerrit van der Pol.

Uit het District van Vliet en Zee, No. 1. op den Burger Mr. Cornelis van der LIoop, Gysbz.

Uit het District van den Westerllhyn, No; 2; op den Burger Abraham Jacques la Pierre.

Uit het District van Gouwe en Ysfel,op den Burger Fredrik Kumfius, als Plaatsvervanger van den Burger J. Couperus, die door de Commisfie tot onderzoek der Geloofsbrieven is geëxcufeerd geworden, om reden hy als Reprefentant ter Nationale Vergadering is ingevallen.

Uit het District van Oosterland, op den Burger G. Spykcr.

En uit het District van den Westzaan op den Burger Curn. Duin.

Op het voordel van den Prefident, is, na deliberatie gocelgevonelen een ordre en Reglement voor deze Vergadering te doen formeren; en zyn tot het ten fpoedigde vervaardigen van hetzelve,benoemd cic Burgers van der Hoop, la Pierre, Buyskes, van delVall, van L/oogflraaten, van der Spyk, Gevers en Gun]}, aan welke Commisfie vervolgens ook is gedemandeerd, om aan deze Vergadering te dienen van hare confideratien en advis: namelyk

1. Of deze Vergadering een Dagblad harer handelingen zal uitgeven, dan niet, en zoo ja, de wyze en voet op welken, optcgeven.

1. Op welk eenen voet voortaan de vier Clercquen te behandelen, welke door de Hollandfche Gedeputeerden ter gewezene Vergadering van Hun Hoog Mog. plegen gcëmployecrd te worden, cn door deze Provincie wierden betaald.

En 3. Of het formulier van den eed, op het welke ter dezer Vergadering door de Amptenaren trouwe wordt gezworen, cenigc verandering zou behooren te ontlergaan, en zoo ja, welke ?

Zullende extract dezes aan den Burger van der LLoop, als eerftbcnoemden worden gegeven tot informatie en narigt.

Op het voorfiel van den Prefidcnt, is na deliberatie goedgevonden, dat aan de Nationale Vergadering, dooreencCommisfie,zal worden kennis gegeven van de zitting van het Provinciaal Befiuur; en zyn daar toe benoemd de Prefidcnt als mede de Burgers la Pierre, Buyskes, Forj,Jen, van Hoogflraaten, Nood, Slot cm anker, Spykcr, Meybcek, Ver ma at, van der Polen van der Kun; met en benevens den Secretaris Schefer, dewelke tellens is gelast by den Prefidcnt der Nationale Vergadering den tyd van convenientie daar toe te vernemen.

Volgens het 7a Art. van het Reglement op het Provin-

Sluiten