Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 9 M A A R T- 17.96.

ter vergelyking van het fchrift zouden ' kunnen dienen, dezelve aan het Committé van Algemeene Waakzaamheid terug te zenden.

En zal extract dezes, benevens het decreet van gisteren, waar • by de- meergen. anonime Misfive, in handen van het Committé van Algemeene Waakzaamheid is gefield, zonder refumtie aan den gen. Procureur der Gemeente te Amfterdam, worden gezonden tot zyn narigt, gelyk mede extracl dezes, aan het Committé van Algemeene Waakzaamheid , tot informatie.

Het Committé van Algemeene Waakzaamheid heeft gecommuniceerd, dat het zelve den Burger Narfor\ dé JVeisJ', zich noemende Hof-Raad van den Prins vai; Hol ft ein Limburg, had gerequireerd, welke Burger zich aan de voormalige Vergadering van H. H. Mog. hadt geadresfeerd, met voorgeven dat aan hem een verborgen fchat binnen Amftcrdam bekend was, waarvan de eigenaar, door zyn gedrag binnen deze Republiek, hot eigendom moest geacht worden verloren te hebben , doch dat gem. Burger de Weisf, zich tot dc ontdekking, daarvan als nu wel bereid betoonde, mits dat aan hem alvorens cene redelykc belooning hier voor wierde toegezegd en bepaald.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, het Committé van Algemecne Waakzaamheid by deze te qualificeeren, om aan den gen. Burger de Weisf, zoodanige offerte te doen, als het zelve naar bevind van zaken zal oordeelen cn vermecnen te behooren.

En zal extraét dezes, aan het Committé van Algemeene Waakzaamheid gegeven worden, tot informatie en narigt.

De Secretaris produceert, ingevolge het gedecreteerde op gisteren, de Concept-Aanfchryving aan dc refpecfive Municipalitciten, wegens het oproepen van de Stemgerechtigden, aftevaardigen, welke vervolgens alzoo is gearrefteerd, en hier navolgende géinfereerd.

Medeburgers ! „ Het Provinciaal Beftuur van Holland geïnfor„ meerd zynde, dat in fommige plaatfen, de Bur,, geryen niet eenftemmig denken, over de qualitei-' „ ten welke de Stemgerechtigden moeten bezitten, „ die, tot het nemen van eenig bcfluit, de plaatslyke ,, belangens, of de verkiezing van derzelver Regecring „ betreffende, behooren opgeroepen te worden, heeft „ het zelve Provinciaal Befiuur goedgevonden by deze „ tot UI. kennis te brengen , dat de proviiioneele „ Reprefentanten van het Volk van Holland, den 11. „ February laatstl., op eene ingekomene Misfive van „ derzelver Gecommitteerdens, zich als toen te Rot„ terdam bevindende, hebben gedecreteerd, dat aan „ gem. Gecommitteerdens zou worden gercferi„ beerd: dat de Vergadering der Provifioneele „ Reprefentanten voorn, door het vastftellen van „ Art. 4 en 6. in het tweede Hoofdftuk van het „ Reglement voor het Provinciaal Beftuur, voor „ het gebeele Volk van Holland, tevens moet ver„ ftaan worden, begrepen tc hebben, dat diczclf„ de regel in alle fledelyke of plaatslyke Regle„ menten behoorde geobferveerd te worden, cn dat „ dezelve Vergadering dus volkomen inftemde, met

„ het begrip van hare Gecommitteerdens, om de„ zen vastgeltelden regel te nemen tot een rigt„ fnoer voor hunne handelingen in dezen. Eu „ voorts, om UI. aantefchryvem dat Gyl. u bv hec „ oproepen der Stemgerechtigden, in alles vat de „ verkiezingen voor de piaatslyke Regeeringen, en ., in alles wat verder het zelve zoude mogen aan„ gaan, naar het voorfz. Decreet zult gedragen, „ en mitsdien, by provifie en tot zoo lange, door „ geene andere generaale cynofure , of door hec „ aannemen der te formcerene Conflitutie, anders „ zal zyn vastgcfleld, gene perfonen in de Grond„ vergaderingen, zoo als die naar mate van UI. „ locaale omftandigheden zouden mogen zyn af„ gedeeld, tot ftemming toetelatcn , dan "alleen „ de zoodanigen, welke de qualiteiten bezitten, „ die by Art. 4. van het tweede Hoofdftuk van „ het Reglement, voor het Provinciaal Beiluur „ zyn bepaald, en volgens Art. 6. van A tot D, „ niet zyn uitgefloten, als mede die de verkla„ ring onder Art. 6. onder E. vermeld, dadeiyk „ zullen afleggen." Waar mede,

Heil en Broederfchap ! In den Hage, Ter ordonnantie van liet

den9.Maart 1796. Provinciaal Befiuur,

C. SCHEFFER.

De Prefident heeft de Vergadering na acht uuren gefcheiden, cn geadjöurnéerd tot morgen avond ten half zes.

Donderdag den 10 Maart 1796.

P r is, s 1 d e. G. van de Pol,

J. F. Hoffman. Frederik van Leyden. Dirk Claus.

Zeylemaker. ViCE-PRyEsiDE. Forsten.

J. Reepmaker. Hugo Gevers. Van Hoogftraten.

Hovens.

Pr/esentibus. P. Vermaat.

A. J. La Pierre. Van der Spyk. G. Spykcr.

.1). j. Piclat van Bulderen. C. van Forecst. johannes van Kempen. Van der Kun. G. L. Verhell. Ten Noever.

L. Rcync. F. Kumfius.

W. Noodt, A.z. G. Buyskes.

Van Halmael. Slotemaker. Joanncs Meibeek.' Van de Wall.

P. Houttuyn. Van der Hoop, Gysbtz.

Corns. Duyn.

D

e Refoluticn op gisteren genomen, zyn gerefumcerd, cn na voorgaande deliberatie gehouden voor gearrefteerd.

De Prefident exhibeert een Credentiaal op den Burger Johannes Henricus Mens, tot Lid van hec Provinciaal Befiuur, voor het Diftriét van Maasmond verkozen, als zynde de voorige keuze op de Burgers Jacob van Dyk,&k deszdfcPlaaKvervanger Bastiaan

IBnl-m

Sluiten