Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

R.

reekeningen. cktum pag'.

1796 Rapport op dc Misfive van Waardcr, over de Ambagtsrckening, —- 25 Maart 139

— der opneming van dc rekening van 'c Committé van voorlichting, »■■ _

't Committé van rekening doet eed op 't formulier 30. Maart, 31 , _<$,_.

Request van Burgers van Hoorn, over rcllant van Leverantien enz., 5 April 192

rehaeiliteeren.

1-96 Adres van de Raad van Amfterdam, over 't verzoek van Heroldzw Meyer+

om rehabiliteering, 25 Maart 134

regenten en ministers van 't vorig Beftuur.

1796 Request van IV. Z. van Bors/ide, om van 2 tot 17. April in den Haag te

mogen blyven, _5 53

van Burger, Poorter cn gewezen veertig Raad van Delft, Kok,

over cautie voor zeker Erve, < . . 16 . 73

D it verzoek geaccordeerd, , 21 102

Rapport op 't verzoek van BorsfiL , om van 2 tot 17. April hier te mogen blyven, 22 109

Request van Ingezetenen van Leyden, over de Proclamatie van 12. Oétob.

K I., en de Commisfie tot onderzoek der Amptenaaren, . 24 125

Request van Meerten, om te Ryswyk in Altcna te verblyven , 31 ,58

Rapport op een Misfive van de Commisfie tot onderzoek, op ut fupra, • 163

Misfive van Wethouders van Rotterdam, om permisfie Billiettcn aan Regenten en Ministers van 't vorig Beftuur, 4 April 184

rekenkamer. (Generaliteits)

1796 18. dezer een Lid daar in benoemen, . 1.5 Maart 72

F. Kumfius, _g

remissien.

1-96 Aan de Municipaliteit van Baardwyk, remisfie van befchreve middelen, rr 47

Request der Municipaliteit van Doveren, om remisfie van befchreve middelen , reftitutie en Oétroy, ' 5 April 195

remotien.

1796 Misfive der provifioneele Municipaliteit van Aarlanderveen, over een verkoren Schepen, .5 Maart <58

Request- van A. de Baas, te Leyden,tegen zyn remotie als Subfiitut Schout, 18 . 88

Rapport van Algemeen Welzyn, op de Misfi/e der Municipaliteit van Delft,

over ongemefureerde remotie door de Commisfie aldaar, 21 ioi

Commisfie en Misfive over de remotie van den Subfiitut Schout de Baas,

te Leyden, m

Rapport van Algemeen Welzyn op de Misfive, dolcerende over ongemefureerde remotien, . 2^ , ..^

Request van Burgers van Leyden, over de remotie van Amptenaaren, 29 i46

Rapport wegens de remotie van den onder Schout de Baas, te Leyden, 5 April 207

reql'Isitien. (Franfche)

1796 Misiive der Municipaliteit van Weesp, over leverantien aan Franfche Troupes enz., en op requifitie, 14 Maart 64

Item 'sGravendeel en Leerambagt, over ut fupra, 16 76

Item van Spyk, ut fupra, . . 17 82

Item van Lisfe, ut fupra, . 83

Lysten der Franfche requifitie, 30 ■ 157

Rapport van die lysten, 31 165

Qualificatie op den Burger Ris, in de Commisfie tot dat werk, 5 April 197

resumtie.

179Ó Authorifatie op 't Provinciaal Committé tot dc refumtie der Notulen van

heden avond, . 5 n j t

revisien.

1796 Misfive der Reprefemr.nten van Zeeland, over een Reglement op dc revi-

fien der fentenrien cn arresten van 't Hof, —— 4 Maart 9

'sllofs Concept-Publicatie deswegens, 14 58

RIVIEREN.

179Ö Misfive van den Infpeéleur Generaal Bfun'wgs, over den Dam ter affiuitmg

vandc Geul tot de kleine Plaat cn Noordelyke Oever, boven Krimpen, 29 146

F ROT-

Sluiten