Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n4 17 J u N Y »796

40.

3, De Vergadering zal zorge dragen, dat door de }, Leden van hec Provinciaal Committé; verdeeld in

vier Departementen; als mede door de Leden van „ de Hollandfche Rekenkamer, of het Committé van „ Rekening, ftiptelyk worden nagekomen alle poinc„ ten , voor dezelve vastgefteld by het 5de Hoofdftuk „ van het voorfz. Reglement, of zoodanige nadere Re-

fohnicn of Inftruétien, als ten hunne opzichte zul„ len worden genomen.

„ Desgelyks zal de Vergadering zorge dragen, zo"o „ als by afwezigheid van de Vergadering, door het „ Provinciaal Committé zal moeten gefchieden, dat „ door de refpeétive Secretarisfen en verdere Geëm„ ployeerdens, zoo by dc Vergadering, als by het „ Provinciaal Committé, en deszelfs afzonderlyke „ Amptenaren, hunnenpostfteeds met naarltigheiden „ asfiduiteit, naar behooren worde waargenomen, zul„ lende elk der voorfz. Amptenaren, wanneer meer „ dan 27 Leden op een daar toe bevorens bepaalden „ dag, by mondelinge ftemming tot derzelver ontflag

gevoteert hebben, gehoudeu worden voor verval* „ len van zyn post, cn van de voordeden daar aan „ gehegt.

ax.

*f.pe Vergadering zal aan geene van hare Leden eenige Ampten mogen begeven.

42.

„ De begeving der Ampten zal op de volgende wy„ ze voordaan moeten gefchieden.

,, Op voorftel van den Prefident, zal de dag, Waar j, op een Ampt, ter dispofitie van deze Vergadering „ ftaande, zal begeven worden, agt dagen bevorens 3, worden bepaalt.

„ Op den vastgeftelden dag zullen alle de prcfent

zynde Leden van deze Vergadering, wanneer dc „ Prefident gene zaken meer in deliberatie te brengen „ heeft, uit een busfe, waar in zoo veele nummers „ zullen moeten wezen, als er Leden prefent zyn, „ elk een nummer moeten trekken, cn zal de helft „ der nummers, welke de eerfte of laagite nummers „ hebben getrokken, of in geval het getal der Le,, dén oneffen is, de meerderheid met één Lid Uit*

maken de Commisfie tot hec formeeren der Nömi* „ natie.

„ Deze Commisfie, alzoo geformeert zynde, zal

de Prefident van deze Commisfie, de Vergaderzaal „ doen fluiten, na dat de Leden, niet tot die Com,, misfie behoorende, dezelve zullen hebben verlaten,

en de voorfz. Commisfie dadelyk de Nominatie „ moeten formeeren.

,, Het Lid, het welk het laagfte nummer (1) „ getrokken heeft, zal Prefident, en die het hoogde „ getrokken heeft, zal Secretaris van deze Commisfie „ zyn.

„ De Prcfident zal aan de Leden van deze Com„ misfie herinneren de beëedigde belofte, van alles „ tc doen , wat een goed en getrouw Lid van het „ Provinciaal Beftuur van Holland fchuldig is en „ behoord te doen, waaronder notoir begrepen is de „ verpligting in het formeeren der voorfz Nominatie, „ dat elk zich naar zyn geweeten van zynen pligt „ kwyte, met daar op te brengen alleen zoodanige „ bevoegde perfoonen , van welkers eerlykheid, „ erkende Vaderlandsliefde , en tot de vacecrende „ post vcreischte kundigheid, men zich in gemoede „ overtuigd houd.

43-

„ Dit gefchied zynde, zullen alle de Leden, „ by befloten billietten, één perfoon ftemmen, „ om op de Nominatie boven aan te worden ge* „ field.

44.

„ Zoo iemand bevonden word de volftrckte meer„ derheid, dat is, ééne Item meer dan de helft, te „ hebben, zal de keuze gedaan zyn.

45-

„ Zoo memand de volltrekte meerderheid heeft, „ zullen alle de geftemden op eene Lyst worden ,, gebragt, uit weike dan wederom, op gelyke wyze „ als vooren, gekozen moet worden.

46.

„ Zoo by deze tweede ftemming niemand de vol„ ftrekte meerderheid heeft, zullen de drie, welke „ de meeste ftemmen hebben, alleen op de lyst ge„ field worden, en die als dan daar van de meerder* „ heid van ftemmen krygt , zal op de Nominatie „ boven aan geplaatst worden.

47-

,, Op dezelfde wyze zal 'er geprocedeert wordea „ tot het verkiezen van een Lid, welke de tweede op „ de Nominatie zal worden geplaatst; als mede tot „ het verkiezen van het derde Lid der Nominatie.

: 48.

„ Deze Nominatie, alzoo geformeert zynde, zal „ den volgenden dag in de Vergadering van het „ Provinciaal Beftuur worden ingeleverd, om op deil ,, tweeden dag, na dat dezelve zal zyn ingelevert, „ daar uit de verkiezing te doen, door die Leden, „ welke de Nominatie niet hebben helpen maken. 49.

„ Die verkiezing zal by befloten billietten gefchie„ den, na dat aan de Leden, die de verkiezing zullen „ doen, door den Prefident zal zyn aanbevolen, in „ het oog te willen houden al dat geen, het welk by „ het formeeren der Nominatie is voorgedragen. 5°-

„ Zoo by deze eerfte ftemming, geen der genomi„ neerde perfoonen de volltrekte meerderheid van „ ftemmen heeft, zullen de twee , die de meeste „ ftemmen hebben, alleen de Nominatie uitmaken, „ en die als dan by de herftemming de meerderheid „ krygt, zal voor verkooren gerekend worden. 5--

„ In de gevallen, in de vorige Artikels vermeld, ,, zal het lot beilisfen, wanneer de ftemmen mogten „ ftaken.

5--

,, De Notulen der laatfte fesfie van ieder ordinaire „ of extraordinaire Vergadering, zullen den volgenden „ dag, door eene Commisfie van Leden, daar toe, „ inde laatfte fesfie benoemd, gerefumetrt worden.

Gebed voor de Vergadering van bet Provinciaal Beftuur van Holland!

„ Opperfte Regeerder der IVaercld! ontvang gun„ ftig de hulde, die wy, met aanbidding, Udoen of „ het oogenblik dat wy onze werkzaamheden her* „ vatten.

„ Geef en vermeerder in ons de nodige wysheid, „ getrouwheid, verftandige bedaardheid, met eenen „ belanglozen yver en jlandvastigen moed, op dal „ alle onze bejluiten de kenmerken mogen dragen van

„ recht"

Sluiten