Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so J U N Y 179&

„ rechtvaardigheid en burger-trouw; en deel Gy ons Uwen zegen rykelyk mede over het werk onzer verv richtingen; uw Naam ter Eere, en het Vaderland „ ten nutte. Amen.

De Prefident heefc de Vergadering voor half vier uuren gefcheiden , en geadjourncerd tot Maandag namiddag ten vyf uuren.

Maandag den 20. Juny 1796.

Prjeside. . 29. Reepmaker.

30. Hoitsma.

Johan Albert van der Spyk. 31. Catenius.

Pr,esentibus. 33> Van Oosterwyk Bruin.

34<Rcyne.

$.1. Goldberg. 35. Van der Jagt.

2. Noodt, A.z. 36.Slotemaker.

3. 37'Pyi-

4. 38.Kops.

5* 39-

6. 40. Van der Vliet,

7. Schutte. 41. Van Osfenberch.

8. 42, Claus.

9. Meynts. 43,Zeylemaker. 10. Schelvisvanger. 44. Van Marle. tl. 45.

12. Van der Goes. 46,

13. Gunst. 47. Van Maurih

14. Keuchenius. 48. Forsten.

15. De Wekker de Groot. 49. Fortman.

16. 50.

17. den Beer. 51.

18. Van Hoogftraten. 52.

19. 53. Vermaat. «o.Losberg. 54.

21. Spyker.

22. Verhell. Abfentenin Commisfie.

23. Holtrop.

24. Meibeek. Temminck, 15. Van Steel, Hartevelt.

26. Stoop Van Aken.

27. Van den Bosch.

28. Bofé. de Jong van Hedikhuizen.

!N"a het Gebed, hebben de Leden, ieder een nummer voor derzelver Zitplaatfen getrokken, en vervolgens Sesfie genomen.

De Refolutien opvoorleeden Vrydag genomen, zyn gerefumeerd, en na voorgaande deliberatie gehouden voor gearresteerd.

Is gelezen het Credentiaal van de Kiezers uit 15000 Inwoonders van Holland, behoorende tot het 12. Diftrict. van een der 14. Diftriélen van het Ye, op den Burger Adriaan van Mourik, het welk in behoorlyke orde bevonden zynde, heeft dezelve Burger de verklaring en eed by het 58. Artikel van het Reglement voor het Provinciaal Beftuur, bepaald , als mede den eed van geheimhouding, in handen van den Prefident afgelegt.

Dc Burgers Michiel Smolders, Baiiliuw van Sevenbergen als mede Cornelis Schelling, Dykregter van hec Oude Land van Stryen, hebben den eed van zuivering en die van de Amptenaren ter Vergadering afgelegt.

De Prcfident communiceerd, eene by hem ontf'mgene Misfive van den Burger IV. J. Kerkman , in dato op heden j houdende de redenen waarom hy vermeende als opgeroepen Plaatsvervanger, voor het 40 Diftriét van de Maas, zich van de aanneeming van dien Post te kunnen verfchoonen. a

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden cn verftaan , te verklaren ; dat de bvgebragtc redenen van den Burger Kerkman, niet van dien aart zyn dat hy uit dien hoofde van de aanneeming van voorfz' Post zou kunnen worden omflagen; maar verplicht is, om volgens de gedaane aanfehryving, zich ten fpoedigften ter dezer Vergadering te listeeren, cn Sesfie te komen neemen.

En zal extraét dezes aan den Burger Kerkman» zonder reiumtie, gezonden worden, tot informatie en naricht.

Is gelezen dc Requeste van Philip Jacob van der Goes, woonende alhier; om redenen daar by geallegueerd verzoekende, dat deze Vergadering, het Traftement van Secretaris van het Committé van Rekeningen, als mede dat der Premier Clercq by hetzelve, uit een gedeelte der Penningen , welke het Land by het affchaifen der Provinciaale Rekenkamer heeft geprofiteerd, en meer dan vyftien duizend Guldens bedraagende , doch waar door ook het werk def beide Secretarisfen voor rekening van den Requcstrant alléén is gebleven, te verhoogen, en te fiellen in plaats van drie duizend, op vier duizend Guldens, aanvang te neemen met den 9. Maart 1795, wanneer op nieuw in gemelde qualiteit is aangefield, zonder verder bezwaar van 100. en 200. Penningen op' de Ampten J en zeshondert Guldens, voor een Domesticq Clercq van den Secretaris, zoo als aan dertzelven by Decreet van bi. July 1795, door de provifioneele Reprefentantcn van het Volk van Holland, in plaats van driehonderd, aan ieder derzelve is toegelegt; en dat wyders het Traétement van den Premier °CJcrcq by hec Committé van Rekeningen mag worden gefteld, in de plaats van een duizend, op achttien honderd Guldens.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste, by appointement , te ftellen in handen der perfoneele Commisfie tot onderzoek naar den Staat der Finaneie, om advis,

Is gelezen dc Requeste van Jacobus Buys, en deszelfs Zoon, JacobusCornelisBuys, beideStemgeregtigde Burgers cn Inwoonders Van de Niervaart, gezegc de Glundert; om redenen daar by geallegueerd, verzoekende, tot loon van zyn Patriottisch gedrag, zynen Zoon den tweeden Requestrant, by gelegenheid, dat de Colleéteur T. M. Hymans, niet heeft geobedieert aan het Decreet van het Provinciaal Beftuur, van den 5» April 1796, aan te ftellen tot Colleéteur der Confumtive 's Lands Middelen aldaar 5 doende teffens daar by de tweede Requestrant voor zich hetzelve verzoek ; en zynde hetzelve verzoek door de Municipaliteit geappuieerd; welke hy eene nadere Misfive van den 16. dezer, heeft kennis gegeven, der vacant verklaarde Posten van gemelde Hymans; de Pxifeerder

Ff a van

Sluiten