Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 J ü N V i796. If?

vervallen te zyn in de boete van ƒ 100:- en van ƒ500:-, binnen vier-en-twintig uuren te voldoen ; verzoekende om redenen daar by geallegueerd, dat deze Vergadering gelieve te verklaaren, dat zy ter zaake voorlz, niet vallen in dc termen der Wet, en voorts den gemelden Baiiliuw aantefchryven, hun ter zaake voorlz. te laaten ongemoeit, en, dat hangende de deliberatien de noodige furcheance mag worden verleend.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, der Requestranten verzoek te accordeeren; en dat dienvolgende den Baiiliuw van Giesfen Nieuwkerk, J. Qerdesfen, zal worden aangefchreeven, dezelven ter zaake voorfz. te laaten ongemoeit; en zal hier van extraft aan de Requestranten tot narigt worden gegeven,

Ontfangen eene Misfive van de Nationale Vergadering, reprefenteerende het Volk van Nederland, in dato 17. dezer; waar by kennis geven van haar genomen Decreet, om alle de Gewesten aantefchryven en te verzoeken, om een of twee Leden naar herwaards te zenden, tegen den 27. dezer , om den volgenden dag met haare Gecommitteerden wegens het werk der Finantien in onderhandeling te treden; zynde gemelde Misfive hier na breeder geïnfereerd:

Gelykheid, Vryheid, Broederfchap.

De Nationale Vergadering reprefenteerende het Volk van Nederland,

aan

De Hoogst Geconftitueerde Macht, genaamd het Provinciaal Beftuur yan Holland.

Medeburgers!

„ Toen wy ons genoodzaakt gevonden hebben, „ om, na examen en overweeging der Petitiën, aan „ ons door onze refpeétive Committés ingebragt, de „ Finantieele behoeften des Vaderlands voor dit loo„ pende jaar te moeten fixeeren op zestig millioenen, „ en dien ten gevolge de Hoogstgeconfiitueerde Mag„ ten in de refpeétive Gewesten, by onze circulaire „ Misfive van den 27. April 1. 1., daar van moesten „ verwittigen en tot het bydraagen hunner refpeétive c „ Contingenten adhorteeren, voorzagen wy zeer wel c „ de moeielykheid, welke 'er by de eene Provincie < „ in een meerderen en by de andere in een mindere j „ maate gelegen zoude zyn, om promptelyk hunne c „ refpeétive Quotes op de bepaalde Termynen daar „ inne te fourneerën. ,;

„ De uitkomst, Burgers! heeft ook aan onze f „ verwagting, of liever aan onze vreeze beantwoord, \ „ aangezien reeds eenige,hoezeer weinige Gewesten, c „ by faccesfive Misfives aan onze Vergadering ten „ dien opzichte zeer ontrustende remonftrantien ge,, daan hebben. ■

„ Deze moeielykheid ondertusfehen , welke by \ „ die Gewesten, of ook by nog andere mogten huis- t „ vesten, om hunne Quote's in de by ons gearre- \ „ lieerde zestig millioen te fourneerën, neemt geen- ( ,, zintsweg de volftrekce noodzaakelykheid, om ons t „ van den inkomst derzelver, ter dispofitie dezer t i} Vergadering te verzekeren. v

,, De onzekerheid derhalven, Burgers! nopens „ de prompte bekoming der gearrefteerde ÖcidfomH me, is van te veel belang, is te ontrustend, dan „ dat wy Itilzwygend de uitkomst zouden kunnen „ afwagten, cn wyzyn derhalvcn bedagt geweest oü „ gefchikte middelen, om ten dien opzichte behoor „ lyke ouvertures te bekomen.

„ Ten dien einde Burgers! is ons niets gepaster „ voorgekomen, en hebben wy dan ook gedecreteerd „ om alle Gewesten aantefchryven en te verzoeken * „ gelyk wy dan aan Ulieden doen by dezen, om „ een of twee Leden uit derzelver midden na'deze „ Refidentie te deputeereti, ten einde zich aldaar „ op Maandag den 27. dezer maand te bevinden om „ den volgenden dag op zoodanig uur cn plaats als „ aan dezelve by hunne komst zal worden- opgegeven» „ met onze Gccommitteerdens toe de zaaken v^an Fi„ nantic, welke wy daar toe van onze zyde verzocht „ en gecommitteerd hebben, in conferentie te treden, „ eensdeels, ten einde namens deze Vergadering de „ noodige ouvertures nopens 'sLands Finantieele be„ hoefte en de daar op gebouwde zestig millioenen „ te ontfangen, en anderdeels, om wederkeerHyk „ aan onze Gccommitteerdens de noodige informatien „ en éclaircisfementen nopens de zekerheid en rigtig* „ heid van den opbrengst der Quotes te geven, mits„ gaders nopens de middelen, welke daar toe tm „ aangewend, of verder ftaan aangewend te worden' „ ten einde onze Vergadering, by het vernemen van ,, het refultaat van dezelve conferentie, zich in ftaat ,, gefteld vinde, om zoodanige maatregulen te nemen, „ als zy ter voorkoming van een allcriacheuste teleur' „ Helling in de Finantieele resfources, ten oirbaar van ,, den Lande zal vermeenen te behooren. Waar op ,, ons verlaatende, bevelen Ulieden in Godes heiligt , Protectie:" In den Hage den 17. Juny 1796. Het weede jaar der Bataaffche Vryheid,

J- G. H. HAHNi

Ter Ordonnantie van bovengemelde Vergadering.

C. E IJLE VELD*

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden n verftaan, tot de voorfz. conferentien, van wegen leze Provincie te committeeren, de Burgers Goldbètg n van Hoogftraaten, met last,oirf na den afloop derelve conferentien, ter dezer Vergadering rapport te [oen;

En zal Copie der voorgemelde Misfive, benevens xtraét dezes aan den Burger Goldberg, ais eerstbeoemden worden gegeven tot informatie cn narigt, en oorts hier van by Misfive aan de Nationale Verkering worden kennis gegeven,

Ontfangen eene Misfive van het Committé tot dé 'aken van de Marine, in dato op heden; houdende erzoek, om de ondiepte van de Lint en Krabbe e doen uitbaggeren, ten einde het binnen weinige réken naar Hellevoetfluis te vervoeren Schip van )orlog Kortenaar, over dezelve zou kunnen ge* ragt Worden; en, tevens aan de Vergadering herinerende , dat in 1788. een vernieuwd ontwerp is oorgeflagen, om die ondiepte eens vooral te ver-

GS )i be.

Sluiten