Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*8 so J U N Y 1795.

beteren; breder by genoemde Misfive vervat; hiei navolgende geïnfereerd.

Gelykheid, Vryheid, Broederfchap.

Biet Committé tot de Zaken van de Marine, aan

Het Provinciaal Beftuur van Holland.

„ Daar wy van onze Commisfarisfen te Rotter„ dam berigt bekomen hebben, dat het aldaar gcbouwd wordende Schip van Oorlog Kortenaar, „ reeds tot in zoo verre voltooid is, dat het zelve, „ binnen weinige weken, naar Hellevoetfluis ver „ voerd kan worden, daar wy tevens geïnformeerd „ zyn geworden, dat dit Schip, van wegens zyne meerdere diepgaandheid, om over de bekende on„ diepten van de Lint en Krabbe gebragt te kunnen worden, zeer waarfchynlyk dezelfde hulp van „ uitdieping zal nodig hebben, als men te vooren, „ telkens wanneer er eenig zwaar Schip van Oorlog „ afgebragt moeste worden, te werk gefteld heeft; „ waartoe ais dan, ten verzoeke van het geweezene „ Admiralitcits Collegie op de Maas, door de voor„ malige Gecommitteerde Raaden, de nodige orders „ wierden uitgegecven, en Waartoe telkens niet meer „ dan eene fomma van ƒ' 2000 : - is vcreischt gc„ worden; zoo neemen wy de vryheid ons, op de„ zelfde wyze tot Ulieden te vervoegen, niet ernltig „ verzoek, om ter bevordering van 'sLands Dienst, „ de nodige orders uittevaardigen, ten einde dc Wes„ telykc Geulc in den mond van de Krabbe wedery, om, eveneens, als in voorigc tyden, zoodanig te doen uitbaggeren, als ter doortocht van het gc„ melde Schip bevonden zal worden te behooren; „ en tot de directie daar van wederom tc gebruiken, „ uwen Opzichter C. Verdiey, Bastz., als welke daar „ toe reeds verfcheidene maaien is gcëmployeerd geworden, ende uitvoering van deze uitbaggering, ,, met het beste fucces en op dc menagcuste wyze, beftuurd heeft; met last echter, om deswegens „ Communicatief te handelen, met onzen Mathematicus Floryn, als mede telkens by dit werk ge„ bruikt zynde geworden, en welken wy, ten dc,, zen einde, daartoe reeds gequalificeerd hebben.

„ Wy neemen tevens dc vryheid, om Uliedcn tc it herinneren, dat dit hulpmiddel ilegts temporair „ zynde, cn by ieder voorkomend geval op nieuws „ moetende te werk gefteld worden, men zedert „ lang bedagt is geweest, om, door het aanleggen „ van ccnigc Waterwerken, de Rivier, ter befchrec„ vene plaatftc zoodanig te verbeteren, dat daar door „ de gemelde, cn voor dc groote Scheepsvaart zoo < „ zeer belemmerende gebrecken, eens en vooral, e „ geheel weggenomen, en alzoo, voor het vervolg 1 „ alle diergclyke plaatslykc uitdiepingen aldaar on„ nodig zouden worden; dat tot dit einde, door t „ uwe» Infpcctcur Generaal C. Brunings, reeds in !,' „ den jaare 1780, ccn vernieuwd ontwerp is voor- t „ geflagen, het welk, als Bylagen tc vinden is, by U tt dc Staats - Refolutien van 20. Hu gust as „1788, „ en hét welk men meend als nog ter bereiking van ü tt het begeerd* oogmerk, alzins gefchikt te 'zyn- ii „ behoudens eenige kleine modificaticn, welke het „ verloop van tyd daarin mid'chicn zullen bevonden

„ worden noodzaakelyk gemaakt te hebben. En dat „ wy dierhalven , vreezende , dat het bovengenoemde „ Rivier-vak, aan zich zelve overgelaten zynde, „ meer cn meer zal verergeren» ter bevordering van „ 'sLands Dienst, en ten nutte van den Koophan„ del cn van de Zeevaart, by Ulieden ten ernitig,, ften moeten mfteeren, om het gemelde ontwerp „ van verbetering, hoe eerder hoe liever ter daade„ lyke executie te doen brengen."

Heil en Broederfchap.'

Het Committé tot de Zaken van de Marine

G. van OLIVIER, vt.

Ter Ordonnantie van hetzelve

A. J. VERMUNT, Generaal Secretaris abfent.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden cn verftaan , Copie van voorgemelde Misfive, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, Mt authorifatie op hetzelve, om conform aan het verzoek , by dezelve gedaan, de nodige orders te Hellen, tot de fpocd.ige uitbaggering van de Westelyite Geule , in den mond van de Krabbe, onder opzicht en toeverzicht, als daar by is vermeld, en voorts, om nopens de generaale \001zicning, te dienen van confideraticn en advis.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Kroonenburg en Loencn, als mede eene Misfive van die van Medemblik; houdende, kennisgeving van den afloop der oproeping voor de vrywillige Wapening.

Weike Misfives, in originaJi, zyn gefield in handen der perfoneele Commisfie , met de examinatie der deswegens intekomene Misfives gechargeerd.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit vaft Bodegraven , Hoofdplaats van het diftriét van den Ooster-Rhyn ; houdende kennisgeving, dat hetzelve diftrict genoegzaam in gereedheid is met haare Quote van dc dertig voor den Velddienst gevorderde Paarden; m verzoek om van de komst der Commisfie vooraf :p worden geïnformcert, ten einde daar van de leve•anciers te kunnen prseadverteeren.

Welke Misfive, by appointement, is gefteld Irr ïanden van het Provinciaal Committé, om te ftrekken :ot deszelfs informatie.

Ontfangen cene Misfive van de Municipaliteit van 3udt-Mathenesfe; houdende, communicatie van den floop des onderzocks naar dc furnisfementen -in de geforceerde Geldnegotiatie,

_ Ais mede eene Misiive van den Schout en Secretais van Nienwland , cum annexis ; waar by kennis ;cc!u dat hy geene aanfehryving tot het doen vertonen der quitantiën wegens de geforceerde Geldncotiatie heeft ontfangen.

Weike beide Misfives, by appointement, zyn gecld in handen van het Provinciaal Committé, tot tforniatie.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van

Sprang',

Sluiten