is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorie, houdende het generaal rapport. Van de personeele commissie van het financie-weezen, met bijlaagen. In dato 21 meij 1790

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( <M )

De laatflc Pojft onder dc voorgaande »rr r.-partfrie van Geijderftnd begreepen., is bekend.onder den. naam van <7/<k andere Voorvallend? zaaken, van d?n O- rk/, <; gebjk ze op andere Provinciën- voorkomt, vtrda«te en cnvsrds.gte zaahenïvah dm - Oorlog, door de \ norouders. np den Stoa' van Ooi log grp!aatit> om te dienen gelijk bet Opfchrift fchijnt ?amte duiden, tot betaaling van alle vooda.-nige zaaien, we lke fot geen; bepaalde. r-ollen. kouoYn gebragt of daar onder begreepen, en evenwel van Generaliteits wéegen moeiten betaald:' worden; op alle de Provinciën is deeze poit met anderei gemêleerd, waar door wij buiten Haat zi'n, om, aan U Hoog Mogende op re geeven het geen daar uit in vroeger tjjd is betaald; alleenlijk kan men zeggen, dat uit/dezelve, voor zoo verre betreft die welke op Holland geblaatjl j&, zijn gevonden de kuiten van bet Magazijn alhier in'den Hage, en verfcheide necefiiteuen van U Hoog Mogende, mitsgaders her keveren van flambouwen en Kaai hen, alles ingevolge des Kaads Refolutie van den 10 December i6co, op. verzoek van Heeren Gecommitteerde (Randen van Holland genoomen, en dewijl de laatitgenoemde bij continuatie uit deeze poit behooren betaald re worden, en men niet kan ontkennen, dat 'er zaaken kunnen voorkomen, voor welke .geene. ip-rciaale poli op den. Sta *t van Oorlog geitelt is, zoo fpreekt het van zelfs, dat' ook on'deio nieuw te formeeren Staat eene diergelijke poft .zal dienen gebrarf te worden, edoch niet vermeng i, zoo als voorheen i^et anddre poiten, maar afzonderlijk onder de henaammg van alle andere voorvu l-nde zaaken btdagt of onbeHagt • biet voorm met geboe r d, tot ecu lom vaa. vijf en wjiptig dutzer.ijl guldens 'sjaars.

De vier opgenoemde pollen , te vveeten: de boften van Mil/taire , Juf/rtie , de AetsJtofiin ek Vacatten, 4e Scheefs- en f{'a^e,.vrarjt;i tot vervoering van fCr</gsvoik en Ammunitie, en apk andere vwvallende zaaken van- den Oorlog, aldus van elkander geiepareeid, en voor eik derzelve de opgegeeven lommen op den Stiat van Oorlog gebragt zijnde, zouden iubinneeren in plaa'tfe van ce poit.

Voor Scheepsvrachten, Vac^tierii Reiskosten, Miien van militaire Jultitie en alle andere voorvallende zaaken, op den Or- I dinaris Staat ; ter repartitie van Gelderland ltaande, ter fomma van —— —— ƒ 474Z 1 0

Voor Scheepsvragten tot vervoering van hef Krijgsvolk, mitsgaders Ammunitie buiten de Provincie . 12000 o o

Voor Reiskoiten en Vacatiën van Officie-' ren ten dienite van de Generaliteit uit- . reifende . ; —- 26099 , 2. q

Voor dagelijks voorvallende zaaken , daar onder begreepen de kolten van de otói

Dd 3 tairej |

Stijat van. Oorlog

Alk andere voorvallende zaaken.