is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorie, houdende het generaal rapport. Van de personeele commissie van het financie-weezen, met bijlaagen. In dato 21 meij 1790

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y!c Afd. Staat van Oorlog.

Zie de Generaale Petitie over 1755.

OndenulTchen word de helft van deeze poll veel al door

de

f ri6 )

ons de Raad van State bij de generaale Petitie voor het jaar 175te vveeten, J}eerftelijk toe eigemlijk gezegde jj Dein i]emcnten van de Generaliteit •, ten anderen om daar uit te vinden vereeringen aan uitheemfche Ministers, ten derde tot b.xtraordinaris bezendingert van we?i gei;s den &taa« te doen, ten vierde tot betaaling van de Ponen vim Brieven van alle de. Miniiters van den btaat, en eindelijk is.iij ü Hoog Mogende Reio'utie van den 18 Jt januarijtöyi goedgevonden, dat derrig du zend guldens uit deeze poit zouden worden gt•■•emploijeerd tor onderhoud ,j en fuiientatie van de toen nog reitet-rer.de Officieren en jj sndere Perfoonen, die zich om de vérvolging rcegendie van de Religie herwaards hadden getraniporteerd." Doch dit laat 11 ge (fieldt einde is gecedeerd, behafoea dat naa het jaar \df\ op nieu.vs eenige feniioenen bij U Hooi? Weg. uit deeze poit zijn tocgdlegt aan fo romig-.- affiammelingen van zoogenaamde re»u6:Cs, welke thanos niet meer dan vijf in getal zijn, en waar van de penfioenen te zaamen genoomen, bedraagen een fom van veertien honderd guldens 'sjaars.

Het geen de poft van de DefroijVmcnren bijzonder heeft boven anderen op den Staat van Oorlog gevonden wordende , is , d.u eerit dc helft gebragt woid op de upa-ituie van de P:ovirc;e van Holland alhen en de wederhelft quotes wijze o•• < r alle de Provinciën, Holland daar onder begreepen; welke wijze van verdeeling bevonden word ree>.s geï troduoet rt te ziin op den Staat van Oo log voor den jaare -613. Voor dien tijd en Wel in 't jaar 1609, wanneer allereertt een fom van honderd duizend guldens op den Staat van Oorlog wierd gebragt voor de Defroijernenten, die voor het begin van den Trêves waren betaald uir de Contributien van i3raband, Gelderland en Vlaanderen, was dezelve over alle de Provinciën, na genoeg quotes wijze verdeeld, en zulks had in het jaar 1610 mede plaats, hoewel het aandeel van Holland over dit laatItgemelde jaar een weinig hooger genoomen is, dan in her jaar 1609. — om welke reden men naderhand en wel bepaaldelijk met het jaar i6"i3 van deeze wijze van -verdeeling is afgegaan, is ons niet volkomen gebleeken. MiÜchien heeft daar toe aanleiding gegeeven, dat de andere Provinciën al vroeg nalaatig wierden, om bun aandeel aan handen van den Ontfanger Generaal te betaalen, zoo als zij verplicht waren alle maand te doen, volgens den den Staat van Oorlog; de oude ordre doch van het Land brengt meede, dat de refpetlive Qiioti-s wier den opgebragt in geld ten Cemptoire Gene?aal van de "Vtiie j endaar vandtan is het, dut no<r heedendaags , niet bij Aüe van verzoek maar bij Ordonnantie word gedijpencerd van deeze -pofi.