is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Oaa

JOODEl

52 GODSDIENSTIGE

. gen de Mozaïfche Wet willen aankanten, leggen onder eene onvermijdelijke verpligting om te bewijzen, dat hunne begrippen zuiverder en verhevener zijn dan die van den Natuurlijken Godsdienst.

Niet eene eenige behoefte is 'erin 'tmenschlijk leeven, geen enkel ongelijk of misdaad, welke kan bedreeven worden, waar tegen de Wet van mozes niet heeft gezorgd. Deeze was volmaakt beftaanbaar met de natuur der Godliike Volmaaktheden, en overeenkomftig met den toeftand van het Menschdom.

Het lijden der Kinderen om de zonden hunner Ouderen, waar van wij boven melding maakten » was zeer gemeen onder de Heidenfche Natiën; en niet dan te algemeen heeft dit begrip de overhand genomen onder de hedendaagfche Volken. Doch de Joodfehe Wet maakte hier eene onderfcheiding, gebiedende, dat de Zoonen niet zouden iterven om de misdaaden hunner Vaderen, noch de Vaders om de misdaaden hunner Kinderen , maar dat ieder mensch voor zijne eigen misdaad aanfpraaklijk zijn zou.

Wij zien duidelijk dat de Joodfehe Wet, over 't geheel genomen, een Zamenftelzel van billijkheid en regtmaatigheid was; plegtig in haaren eigen aart, eene eer voor god, die dezelve hadt ontworpen, gelukkig voor de Maatfchappij, en voordeelig voor de Behoeftigen.

Wanneer iemand aan eene halsftraffelijke misdaad wierdt fchuldig bevonden, en veroordeeld om gehangen te worden, mogt zijn Lijk niet naa Zonnenöndergang aan het hout

blij-