is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Oude

JOODEN

54 GODSDIENSTIGE

duceeuwen en de Esfeenen waren de voor, naamften; doch deeze waren wederom gefmaldeeld in kleinere Gezintheden. De Esfeenen , egter, worden in het Nieuwe Testament zelf niet eens genoemd. Van deeze Aanhangen zullen wij een beknopt berigt geeven, en vervolgens overgaan tot de beginzels der Hedeüdaagfche Jooden.

De aanzienlijkfte Aanhang onder de Jooden, was die der Pharizeeuiven, "tzijwijagt geeven op het getal, op hunne geleerdheid, hunne voorgeevingen van Godsdienstigheid, of op hunnen invloed op de laagere rangen des Volks. De leer raakende de Onfterflijkheid der Ziele wierdt van hun beleeden en voortgeplant; en uit de Wet van MOZEsbeflooten zij, dat'er een toekoomende {laat van belooningen en ftraffen zijn zou. Alle die valfche uitleggingen kleefden zij aan , welke, door deRabbynen, van den zuiveren en echten zin der Wet gegeeven wierden; en, om de woorden van onzen Godlijken Verlosfer te gebruiken, zij maakten gods Gebod kragteloos door hunne inzettingen, kerende leeringen, die geboden van menfchen zijn.' Zij maatigden zich een hoogen trap van heiligheid aan; een weidsch vertoon van den Godsdienst maakten zij in deszelfs'uitwendige verrigtingen ; met eene verfmaadende kleinagting zagen zij neder op alle die geenen, welke van hun in gevoelens verfchilden. Zij vastten menigmaal; aan de behoeftigen deelden zij aalmoezen uit op de ftraaten, om van de menfchen gezien te worden. En, egter , verweet hun onze Heer, dat zij de huizen der Weduwen opaten ,