Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 433

Overleedenen bloedverwants weg te neemen.

_ Op 't oogenblik als de Duivel vaart in het lichaam des perfoons, die vervolgens onder de bloedverwanten zal fterven, worden de Priesters ontbooden. Naadat deeze geruimen tijd met den Kranke hebben gefproken, geeven zij hem een Slaapdrank, welke,ten minden een dag lang, hem van alle gewaarwording berooft. Geduurende dien tijd blijven ze bij hem, en wanneer hij bij het gebruik van zijn verftand en zintuigen wederom herfteld is, worden de bloedverwanten des Oveleedenen binnen geroepen. Straks berigten hun de Priesters , dat de perfoon , welke thans krank legt, de Ziel des Overledenen heeft gezien; voorts eene onderfcheidene aanwijzing doende van het werk, waar mede dezelve zich onledig houdt, en van den ftaat, in welken zij zich bevindt. Eene looze trek is deeze; zij dient om de magt der Priesteren te bevestigen, en tevens om het verftand der Landzaaten te verblinden, en hunne gemoederen in eenen ftaat van flaavernije te houden.

De Uitvaart der Overleedenen wordt gevierd met een plegtigen Maaltijd, op welken alle de bloedverwanten, vrienden en buuren genodigd worden. Bij zulk eene gelegenheid worden de Zielen der overleedene Voorouderen aangeroepen, en gebeeden 0111 nogmaals weder te keeren.

Op den derden dag van het Feest, wordt het lichaam gedraagenna een ftellaadje, voor de deur van het huis opgerecht; rondom dezelve ftaan de Priesters te zingen en te bid-

I. deel. E e den;

De :ochin- chi«eezen.enz,

Sluiten