Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftj©

GESCHIEDENIS de* NEDERLANDEN.

„ vereeniging van enkele menfchen, onder wel,, ke benaming zulks zoude mogen zijn, indien hetzelve niet van het volk is voortgekomen. Art. 4.

„ Alle beraadflagingen, openlijke bekendraa„ kingen, gewijsden, en andere bedrijven, die door enkele perfonen, welke hun magt van het Hollandsen- volk niet ontvangen hebben, „ zullen voor nul en van geener waarde gehou„ den worden.

5-

De Franfche generaals zullen, bij hunne „ intrede in de Hellandfche fteden, openlijk „ de onmiddelijke affchaffing doen aankondigen „ van alle voorrechten des leenbeftuurs, van „ alle zakelijke of perfoneele dienstbaarheid, ,, rechtsbannen, leendienften, van alle zakelijke „ of perfoneele eedzweringen, die van dros„ faards, bailjuws, en andere openbare ambte-

naars gevorderd worden. — Van alle tien„ dens, voorrechten der jagt en visfeherij, en

in *t algemeen de affchaffing van alle heere„ rechten, zo leen als anderen, welker titel „ niet voortfpruit uit de oorfpronglijke bewilli-

ging der gronden, behoorlijk en wettiglijk „ bevestigd door de betrekking van den grond„ titel.

6.

„ De Franfche generaals zullen te gelijker „ tijd afkondigen de vernietiging van alle ver-

dra-

Sluiten