Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS X>m. NEDERLANDEN,

sax

dragen met de pachters, voorrechten en uitzonderingen van imposten aan perfonen, fte« „ den, vlekken, dorpen, ambten, bedieningen „ en ligchamen des adels: — van alle dom„ heerlijke, erflijke of raadsheerlijke regeerin„ gen, of beltuur dat uit de bezitting van eenige „ goederen, landen, der provintiale vergaderin„ gen der ftaten, des ftadhouders, van de ver„ gadering der ftaten-generaal, van den raad van „ ftaten, van de afgevaardigden, raadsheeren, „ admiraliteiten, leenkamers, vergaderingen (col„ legiesj, voogden van alle univerfiteiten, van „ den raad der Amerikaanfche collegien, van „ de beftierders der Indifche compagnie, van „ allen loop der justitie, zo van den fouverain, ,, als van de rechtbanken, waarin eisch en ver„ weering plaats heeft; van alle leenheerlijke „ en bevoorrechtte rechtsmachten, en van allen ,, gezag dat op andere gronden rust, dan hier bij de volgende articulen is voorbehouden. Art. 7.

„ Ook zullen de Franfche generaals de on„ middelijke affchaffing der imposten op de in„ landfche bieren, en het brood, doen afkondi„ gen. Alle andere fchattingen, die plaats heb„ ben, onder welke vorm of gedaante zij ont„ vangen worden, zullen in wezen blijven: — „ zij zullen mindere ambtenaren, die tot der„ zeiver ontvangst gebruikt worden, befcher„ nüng en bijftand verleerren: en dezen zullen

„ in

Sluiten