Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

gemeenfchap met Engelland te hebben, maakte dezelven3 op het einde der regéring van filips den II., tot het middenpunt van zijne magt en verdédiging. Zédert dien tijd werd de Schelde voor de overige gewesten gefloten, zo dikwijls als de ftad Antwerpen door Spaanfche légers bezet was. Dezelve , in 1585, wêer onder hunne gehoorzaamheid getreden zijnde, hield alle onmiddellijke gemeenfchap met de zee voor haar op (k); en 3 in de daad merkwaardige zaak! wat zullen de fchrijvers van den Keizer niet zeggen, het zijn de meesters Van Antwerpen zeiven, die het verbod der Schelde begunstigden 3 deze ^agtige ftad, zegt de wit , kwam der Spaanfche oppermagt ai te gedugt voor. Ql)

(k~) Ik zal een onwraakbaar getuigen biervan bijbrengen, namelijk den febrijver der Memoires Historiques & Politiquei des Pays-Bas Autrichiens; een werk, hetwelk op bevél van

den keizer opgelteld, en in 1784.. te Brusfel gedrukt is.

.Zie Tem. I. p. 52 fif 33.

(O j) Toen de hertos van Parma de jlad Antwerpen innam „ werd zij ganschlijk van de zee afgefcheiden; en de koning „ van Spanje verzuimde onvoorzigtiglijk , de Schelde voor „ hen te openen, willende deze pad, die veel te magtig voor „ hem was, beteugelen, en den handel in verfcheideii [léden „verdelen, al zijne magt op de grenzen van Gelderland, en „ tégen Frankrijk en Engelland gebruikende ; dit noodzaakte „ de mteste kooplieden van Antwerpen, de wijk naar Amfter„ dam te némen, welke, reeds voor de onlusten, de eerjle

a, koopflr.d der Nederlanden was. De kening van Spanje

„ benam alle vrijheid van Godsdienst, en door zijne gedurige n oorjogen, liet hij alle "org, om de zeeën te verzékeren, va» „ rem Dit deed den koophandel, fle visferij cn de zceuwt

Sluiten