Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtigd is, om den doortocht der Schelde te fluiten, voor aflen Buitenlandfchen Zeehandel.

Wy meenen, ingevolge de bereidsgemaakte Aanmerkingen , dat 'er weinige billyke en onpartydige Rechters zullen overblyven, die niet beflisfen, dat, uit krachte van 't XIV. Art. van het Traétaat van Munfter, de Schelde voor alle vaart, naar of uit zee^ iftoet gefloten blyven : dit Artikel, offchoon bezwarenée voor de Stad Antwerpen , behelst nochtans niets, hetwelk tegen het Natuur lyke Recht ftrydt; ook is de verplichting, om zich daarnaar te gedragen, uit naam der Voorzaten van Jofeph den II. erkend, by uitdrukkelyke Verdragen, aan welkers bedingen de Republiek, van hare zyde, allefms heeft voldaan. Al was dus zelf de fluiting van de Schelde een Servituut, waartoé het Keizer lyk Grondgebied verbonden was, tert voordeelevan de Republiek, zo zouden wy nog oordee]en, da.t de tegenwoordige eifchen van de Hoge Regering te Brusfel, niet minder onrechtvaardig en ongegrond, dan nieuw, en, tot op dit tydflip, ongehoord zyn; en dat hetzelf onnut is, ten dezen opzichte, te twisten over de Vraag, of de Schelde, in dat gedeelte, het welk van de zyde der Republiek o-cflotcn wordt gehouden, behoort onder de Souverainiteit van . de" Republiek of van den Keizer. Maar, dewyl toch de Rechten der Verïenigde Nederlanden, ten dezen aanzien, niet min klaar en duidelyk zyn, dan ten aanzien van de kracht van het Xiy. Artikel van hetTraétaatvan Munfler, zo willen wy eenigermate omftandiglyk bewyzen, dat geenszins, uit krachte van een Servituut (gelyk men zulks aan gansch Europa poogt diets te maken) de Schelde, van de zyde der Staten Generaal, gefloten wordt gehouden; maar,' uit krachte van 't Recht van Souverainiteit over dat gedeelte der Rivier, 't welk zy, gedurende den tachB 4 tig-

Sluiten