Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 236 )

handiger, dan oudstijds. Een zommetje, daar onze Voorouders, volgens hunne talmachtige wijze van handelen, een geheel jaar toe behoefden, om het ordentelijk uit te geven, kunnen wij in een maand, eh. dikwerf in een week, als een vink klaar krijgen' Of het winnen van geld nu ook zoo veel handiger dan voorheen gaat, dit weet ik zoo net niet, maar djt zal zeker ook wel zoo wezen. Dit altoos is gewis, ik heb dit laatst van een groot man gehoord f dat ons land in eenen volmaakt blpeienden ftaat is, «ïn wat wil men dan meer!

Maar, apropos; is het waarlijk zoo, dat 'er zulk «en fchaarsheid in de Predikanten is, dat zommige plaatzcn moeten ledig ftaan ? en zou dit ook toe te fchrijven zijn, aan dien algemeenen regel, dat men zich niet dood ftuderen wil? Dit kan ik nietdenken. De Theologanten zijn en blijven altoos nog al liefhebbers van de ftudie. Ik heb 'er dikwerven aangetroffen , aan welken ik zeer duidelijk zien en hooren kon , dat zij zich wel niet dood, maar echter geheel fuf geftudeerd hadden. Onder verbetering zou ik van gevoelen zijn, dat dit veeleer hier is aan toe te fchrijven, dat men zich niet dood hongeren wi/. Ik meen wel, dat 'er voor eenigen tijd door een (3enpotfchap een vraag is opgegeven, die ten naasten Mi bier op uitkwam; „op welk een wijs zou men in de tegenwoordige fchaarschheid , onder de Predikanten , het best voorzien kunnen ?" Wel ik dacht: menfehen is dit yragens waard! — zoo dra men alle de traclempnten maar eens door vier multipliceerde , Verzeker ik u, dat deze fchaarsheid zeer fpoedig zo« worden weggenomen, want de Schoenmaker zegts en waarom toch zou een Leeraar dit ook niet moge*, peggen?

Sluiten