is toegevoegd aan je favorieten.

De antwoorder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33^ )

«en gewaar worden en koesteren, die ook in der tijd Iijue vervulling hadden, cn van welken men zeggen Zoi: ik dacht het wel, ik heb het aan mijn hart kun. nei voelen, zonder dat wij juist met een helm behoeven geboien tc zijn! Nu de tijd, die de-

bairmoeder van alles is, zal ons ook wel leeren , welke voorgevoelens, want er zullen ongetwijfeld onderfcheidene foortcn en zelfs tegen elkander inwonende plaatshebben, de beste Waren, en welke der *ièofi*ea kinderen in dit opzicht, den Geest der Profe. A]o bezeten hebben! Intusfchen joeg mij het beji-u van eenen uitgebarften Oorlog, een koude huive .g door de leden, en mijn, niet geheel ongevoelig hart, kreeg eenen geweldigen fchok. Ik had, daïht mij, reeds een voorgevoel van alle de elenma - van alle de jammeren, die uit dezen, door tet Franfche Volk gedanen, doch, naar hun inzien , on.ermijdelijkenftap, zouden geboren worden MyS verbeelding deed mij het dierbaar menfehenbloed reeds vloeijend zien - het bloed der Onfchuld en Onnoozelheid - het bloed van hen, die mets anders legeerden - niets anders bedoelden, dan m het beZit dier regten - in het ongeftoord genot dcrjryheid herfteld of bevestigd te worden, op welke de menfchelijkheid regt van aanfpraak heeft het geen haar onvervreemdbaar eigendom, een ge chenk van God is' Het oog mijner verbeelding ging dien bloedixroom'na, het volgde den zeiven van den eenen oord - van het eene Land, tot in het andere ! Hoe lange, dwaze ftervelingen,: dacht ik, hoe lange elendr e, onvermogende Schepsels, die, in betrekkingtot «wen grooten Maker, met den worm dien gij vertreedt, geliik ftaat, hoe lange brooze menfehen, van * ' * ~ . wien