is toegevoegd aan uw favorieten.

De antwoorder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 439 )

den Vader, den eersten grondlegger van het mettf fchelijk geflacht, of, zoo gij wilt, van Noach afnammen, en dus allen van dezelfde afkomst zijn —, De ware Adel is Deugd, en deze onderfcheid zich op eene veel kennelijker en verhevener wijze t£ hare beoeffenaars, dan het ijdel geboorteregt m den trosfchen en den heerschzuchtigen Vorst of den iaatdunkenden hoveling. De Deugd alleen geeft ons het regt van meerderheid over onze natuurgenoten , en hoe jammer is het dat zij, die zich het meesf boven de rest der menfehen verheven achten, ziel.' op haar het allerminst toeleggen, en den fchijn voot

het ware wezen willen doen gelden 1

Uit de uitlegging van een der plaatjes van uw zoo zonderlmg werkje, mijn Heer de Vraagal, fchijnt te binken, dat 'er nog eens een tijd zal komen, in den welken de Bramaes zich, met geweld, tegen de Tygers, de Ezels, Zwijnen, Vosfen, WolVen en Slangen verzetten zullen. Ik laat de verklaring van de betekenis, die hierin mogt gelegen zijn, over aan de tutlegkunde van hen , die gewoon zijn duis! tere plaatfen te verklaren, of, voor het minst, hui ne fermoenen over dezelven als verklaringen on. geven maar dit wenich ik hartelijk, en elk waar menfehenvriend , moet hieromtrend met mii in ftemmen dat 'er nog eens eén tijd zal komen, in" den welken ware menfchenliefde, met ter zijdeOeh hng van alle verachtelijke beginzelen, van heersenzucht en eigenbaat, de handelingen van hen. die OD de troonen zitten, beuuren zal, en dat het geheele Menschdom zich nog eenmaal een behoorlijk denk. beeld zal vormen van die ondergefchiktheid, die elk aan de wetten, welke haren grondflag in het regt der menfehen - in de deugd en inde billijkheid heb.

ben,