Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t» JANUARY 1798. 3*

. •. * (

Gefchiedbladeren der Waereld niet gefchandvlekt

zyn?

Neen Bataven! neen! zweeren wy op het AltSar der Vryheid, waar op de Nederlander reeds zyne zyne gaven bragt, toen nog alle andere Volken Slaven waren! zweeren wy by het algemeen belang, by den welvaart onzer Kiuderen, by Jiet geluk van ons Nageflacht, dat wy geene overheerfching, zo min als eene alvernielende Rcgeeringloosheid dulden zullen! zweeren wy alle zamen , het Vaderland uit zyn benepen toeftand te zullen redden, en daar toe niets te dierbaar te zullen achten! tonen wy door daden, dat de Burgerlyke Vryheid voor ons zo beminnelyk, als de losbandigheid voor ons afgryslyk is ! Schaart Gylieden U om het Algemeen Beftuur, om hetzelve te onderfteuuen in alle maatregelen, welke ter bereiking van onze groote oogmerken noodzakelyk zullen worden geoordeeld.

Zo zullen wy fpoedig geraken tot eene goéde Staatsregeling, gegrondvest op die eeuwige beginfelen der Natuur, welke aan geene verandering onderhevig zyn, op welken alléén ons Staatkundig geluk kan berusten — zo zullen wy den laster den mond floppen, en onze tegenftrevers befcrnmen. Zo zullen wy aan bet grootfte en moedigfte Volk van den Aardbodem overtuigend doen zien, dat het ons niet te vergeefscb heeft bygeftaan in het affchudden van het juk, waar

onder wy gekromd gingen dat de Nederlander

eeue Broederlyke vereeniging met zulk een Volk waardig is ! zo zal het verwonderd Europa ons eerlang erkennen moeten voor echte Zonen van die Batavie-; ren, die de Vryheid verdedigden , toen de gehesle Waereld voor de macht van het alles dwingend Romen nederknielde: Het zal dan wel haast in het tegenwoordig geflagt herboren zien dat zelfde Volk,

dat

Sluiten