is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7o 24 JANUARY 1798.

naar ftiptelyk te gedragen, en met den verderen last by gem. Misfive vermeld.

Dadelyk hebben wy dezelve Misfive een pninct onzer deliberatien gemaakt, en gemeend aan UI. last te moeten voldoen, en onze Vergadering mitsdien te conftitueeren in een Intermediair Adminijlratief Be'Juur, afhanglyk van, en verantwoordeiyk aan UI. Vergadering, waar van wy UI. by deze kennis geven, mitsgaders dat wy, dien ten gevolge, de gepaste ordres reeds hebben gefteld, of nog verder zullen ftellen dat aan de daar by belanghebbenden de nodige kennis wordt begeven.

Waar mede beveelen wy UI. in Godes heilige befcherming.

C Was geparapheerd )

A. LOOSJES, P.Z. C Onder ftond)

C. SCHEFFER.

Is gelezen eene Misfive van het Committé tot de zaken van de Marine, gefchreven alhier in den Hage den 22 dezer; houdende, ingevolge en ter voldoeninge van het Decreet der Nationale Vergadering van den 19 te voren , derzelver berigt op de Requeste van N. Riemersma, zich noemende voorheen Capitein by het Collegia ter Admiraliteit te Amfterdam; houdende verzoek, dat de Nationale Vergadering het voorfz. Committé zoude injungeeren , om hem Suppliant in activen dienst te ftellen, in plaatfe van hem het Penfioen van verminkte of afgeleefde Krygslieden te doen genieten:

'En