is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35 JANUARY 1798, 89

zyne handen draagt, en de zugt voor vryheid in het hart van den redelyken Mensch heeft ingefchapen, met eenig vertrouwen, inwagten — Ook dien eegen beklyve volftandig op uwe gewigtige raadple. gingen !

En hebben vervolgens gemelde Burgers gedaan en onderteekend de verklaring, vervat in het Decreet van den 22 dezer, en afgelegd en onderteekend de Belofte, by Decreet van den 23 daaraanvolgende bepaald.

Waarop door den Prefident is gegeven het antwoord aan het einde dezes geinfereerd, en door denzelven aan voornoemde Burgers de eer der zit-* ïing aangeboden.

Burgers! Leden van het Uitvoerend Bewind ï

Om het Vaderland te redden, was het nodig dat deze Conftitueerende Vergadering, als reprefenteeren. de het Bataaffche Volk, zich verzekerd kon houden, dat het nemen van derzelver Decreetert in deze allergewigtigfte oogenblikken, waarin Vaderland en Vryheid verkeeren, juist en fpoedig wierden uitgevoerd; het was nodig, dat zy zich kon verzekerd houden, dat de diplomatkque onderhouding mét de Buitenlandfche Mogenheden naar belmoren behandelo F 4 wierdtj.