Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 MAART 1796.

Vrylatïng aan hun lieden,des goedvindende, een ander Huwelyk te mogen aangaan en te doen folemnifeeren; waar op, na deliberatie, goedgevonden is, de voorn. Requèste by appointement të ftellen in handen vatt den Prefident en Raden in het hof van Holland en Zeeland om advis, met te rugzending.

Is gèlezen de Requèste van eenige Burgers en In= woonders van Hem, om redenen daar by geallegueèrd, verzoekende, dat de Vergadering hun en hunne Medeburgers vari de Inquartiering en Contributie,' daar by gemeld, gelieve te ontheffen; of zoo zulks' niet gevoeglyk kon gefchieden, dat als dan door de Ver» gadering de nodige voorziening gedaan èn ordres gè= depecheerd worden, ten einde den zoo drukkenden last van inquartiering en contributie op een alzins ègaalen voet en wyze door alle de Inwoonderen van Hem gedragen worde; en des dat zy Supplianten, die reeda vier weeken onder dien last, hunnen Medeburgereh nog onbekend, gezugt hebben; by provifie van denzelven mogen worden gelibereerd en ontflagenó

Waar op na deliberatie, goedgevonden is, de voorn"» Requèste by appointement,. en zonder refumtie,. te ftellen in handen der Municipaliteit van Hem om bericht; met last, öm het zelve in te zenden aan het Committé Militair dezer Provincie, met de voorfz» Requèste; en verder met qualificatie op het gemeld Committé om, dat bericht ingekomen zynde, als dari indien de pófitiven van het Request der waarheid conform bevonden wórden, de troupes van daar dadelyk te doen vertrekken, en van derzelver bevinding ter dezer Vergadering te rapporteeren en daar omtrent de nodige voorziening te doen, waar tóe extraét dezes aan het gemeld Committé tot narigt zal worden gè=

ïera- c i *

Sluiten