is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3 7 MAART 1796.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Aalsmeer, van dato 2. Maart 1796; gefchreven aan de provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, houdende, dat zy ingevolge de Publicatie der provifioneele Reprefentanten yan het Volk van Holland, van dep h. February 1. 1. , rakende de invordering der agterllallige Verponding, voldaan moetende worden, zoo de Leden van het vorig als van het tegenwoordig beftuur, de voormalige regeering hadden opontboden ; dat over de ware intentie van gemelde Publicatie eenige differenten ontdaan zynde, de Leden van het gemelde oud ber ftuur hun verzogt hadden , dienaangaande aan de Vergadering nadere elucidatie te willen vragen; verzoekende de gemelde Municipaliteit als nu aan dezelve eene nadere interpretatie omtrent de voorfz, differenten haar te "laten toekomen."

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en yerftaaii , de voorfz. Misfive by appointement te ftellen in handen van het Committé yan Algemeen Welzyn, om, met terugzending van dezelve, te dienen van confideratien cn advis.

De perfoneele Commisfie, beftaande uit de Burgers van der Hoop, la Picrre, Buyskes, van de Wall Hl Qgflrat&n, van der Spyk, Gevers en Gunst, heeft in voldoening aan het Decreet dezer Vergadering van den 2. Maart, laatstl. gediend, van derzelver ccn/idcratien en advis, fpeciaal op het al of niet continuecren dor Dagbladen, en de wyze hoe ? zynde hetzelve, rapport breder hier. na geïnfereerd.

De Burgers yan der Hoop, la Pierrc, Buyskes, yan de WaU.^ Hoogflraten, van der Spyk, Gevers en Gumt, by decreet van deze Vergadering, van den 2. Maarc, laatstl. benoemd geworden zynde, om,

on-