is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISO

o MAART 1796'.

handen van het Committé van Algemeen Welzyn, om fpoedig advis, met terugzending.

Ontfangen eene Misfive van den Prefident en Raden in den Hove van Holland en Zeeland, van den 4. dezer, houdende tot voldoening aan het appointement der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, van den %, February 1. h derzelver advis op de daar nevens teruggaande Rcqueste, aan dc gemelde Vergadering geprefenteerd, door Maria Anna van Goor Hinloopen, wonende te Purmerende, verzoekende een favorabel reguard te willen {laan op hare betuiging, dat zy met hetfehryven van het by de requèste gemelde billet geen intentie gehad heeft, om de regeering van Purmerende te injürieerén of cenigfins te beleedigen; en dat het gebeurde in dezen haar hartelyk leed doet, wel wenfehende dat zulks door haar nimmer was gefchied, en voorts onder beneficie van die betuiging, al het geen de Suppliante door het fchryven van dit billet en den inhoud van dien, mogte hebben misdreven, met alle deszelfs gevolgen en aankleven goedgunftiglyk te aboleeren, en te niet te doen, en daarvan aan de Suppliante te verleenen, brieven van abolitie in optima forma; en dat inmiddels en hangende de deliberatien dezer Vergadering, over dit haar verzoek de crimineele procedures door den Maire der Stad Purmerende, tegen haar Requestrante ter zake voorfchreve ondernomen, mogten worden gefurcheerd.

Waar op, gedelibereerd zynde, is na gedane omvraag, het favorabel advis van den Hove gedeclineerd; en goedgevonden en verftaan, het verzoek, door de Requestrante gedaan, te wyzen van de hand; waarvan by extract dezes,, aan de. Re-

ques-