Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!4o 4 MAART ïftfl

of by accord afgedaan, met cómpenfatie of ccnu ge 'andere ongelyke verdeeling dér kosten; zal ^ echter de Impetrant het voilé montant der Va1, „ ca tien en Leges, aan de Leden van't Hof, en, „ geadj'ungeerde Revifeurs nevens den Griffier, toe „ dien dage toe compctccrcnde, moeten voldoen „ ^ of tegen de genamptifeerdc fomma met den Grif„ fier verrekenen, en »t geen van dezelve mogt overfchieten terug, ontfangen , des begeerende ,\ met cesfie van Actie én procuratie ih rem pro-. „ priam, ten einde, uit kragtè.van dien, de helft „ der voorfchreve Vacatiën en Leges, of zoodanig ,5 gedeelte derzelve j als by de Sententie of Trans,j aclic bepaald zal zyn, .van zyne party te kunnen „ repeteeren, des rtoods, met zoodanige parate' „ executie als in die materie gebruikclyk is,

• ' H- ■ ■ „- Eene Sententie . in Revifie gepronunticert zal. volkomen effect forteeren, het zy daar by ver-" ,j klaard is, in de Sententie in questie erreur te zyi^ ,i begaan, ofte niet, zonder dat daar tegen eenige „ exceptien. . provocatien , fiiper revifie , gratiën , .,j relievcn, Quereelen van .nulliteit, of eenige an,; dere heneficien of remedien, hoe die ook mogü ten worden genaamd, gene uitgezon'dörd, direc,j telyk of iridirectelyk geadmitteerd pï getolereerd; ^ zullen voorden.

-. • '5- - • • • ;i p l „ Aan de Adjuncten Re\'iléurs zal buiten hunne reiskosten (te berekenen tot drie guldens, voor „• jeder uur affiand, die zy zullen moeten afleggen ,-, om deze functie te aanvaarden en weder thuis te „ keeren ,) voor vacatie van eiken dag, geduurende* ,y den loop van het Judicium; Kevijionis betaald

„ wor-

Sluiten