Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 MAART 1796% «41

worden tien guldens, en voor die van de Leden M van het Mof en den Griffier vyf guldens, alles 5, buiten de kosten der Griffie.

„ Aldus gedaan by de Ondcrgeteekendcn Gecom> mitteerden der provifioneele Reprclentanten deS „ Volks van Holland en van Zeeland. In den „ Hage den 1. February 1796. Het tweede Jaasr 3} der Bataaffche Vryheid."

JP. Pauïus.

J. H. de Lange,

A. J. La Pierre.

J. F. Leemans.

N. C. Lambrechtfeft.

A. F. Lammens.

J. JV. van Sonsbeéki

J. H. Appelius. 1

u Welk Reglement by de provifioneele Reprè„ terttantén van den Volke van Holland en van Zee„ land, gcapprobeerd zynde,

„ Zoo is het, dat Wy hebben goedgevonden, „ alle Ingezetenen dezer Provintie daar van by de„ ze kennis te geven, om te dienen tot hun narigt, „ en ten einde zich in hunlieder Proceszaken daar „ naar te reguleeren.

„ En zal deze alom worden gepubliceerd en ge„ affigeerd, waar men gewoon is Publicatie eii „ Afficlie te doen.

Waar op , na deliberatie, goedgevonden is, de voorfz. Publicatie by deze te arreftceren ; en dat daar van alom, daar zulks te gefchieden gebruikelyk' is, de noodige publicatie en affiixie zal worde» S ge-

Sluiten