is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ast MAART 1796. 449

j, gevolge Ulieder last bekwaam gemaakt, en zal de j, eer hebben Ulieden 't volgende verllag te doen.

„ Dat 't Committé van Finantie aan deze Com' s, misfie 't eerfte heeft opengelegd.

„ 1. De Staaten van 't Comptoir Generaal in den

Haag, van 1. February tot 30. Juny.

1. July tot September.

1. Oétober tot 31. December. 1795.

„ Eneenezamenvoegingvandebyzondere refpeclen, w in deze drie Staaten vervat, en dus gebragt tot w eene algemeene verandwoording der werkzaamhe,? den van 't Comptoir Generaal, zedert 1. Februa„ ry tot 31. JOecember 1795.

„ 2. De Staat van 't geweezen Comptoir Gene-. „ raai te Hoorn, in drie Afdeelingen, en ook by een

getrokken, even als de voorige.

„ 3. Drie uit een gezette Staaten van Ontfangst „ en Uitgaaf, by de 18. byzondere Ontfangers me„ de van 1. February tot 31. December 1795. en .„ eene zamenvoeging van alle de byzondere refpec„ ten van Ontvangst en Uitgaaf in elk der drie „ tydvakken.

„ En eene byeen voeging van deze drie Staaten, tot ,? eene algemeene aanwyzing der werkzaamheden aan „ de Comptoire der byzondere Ontvangers.

„ 4. Vervolgens eene zamenvoeging van alle deze „ Staten, zoo van de beide Comptoiren Generaal, „ als der 18 byzondere Ontvangers, welke dus in „ een kort fommier voor oogen field, den geheelen „ Staat van Ontvangst en Uitgaaf, opgemaakt uit „ 220. Maand ftaaten, welke gcneraale zameavoe5, ging wy hier by overleggen.

„ Uwe peribnecle Commisfie dorst van dit oogen„ blik af, daar alles met die uiterfte accuratesfe en j, oplettenheid door 'c Committé van Finantie was LI 5 „ be-