Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 MAART 1795. 517-

Committé Provinciaal dezer Provincie: — zullende eindelyk de Bailliuw wegens de Municipaliteit en het Committé van Justitie van. Ysfelftein gelast worden , zich inmiddels te gedragen, ieder zoo ver het hun mogt aangaan , naar de plaatfelyke Wetten, Keuren en Handvesten, voor zoo verre dezelve niet ftryden tegens de Regten van ieder Mensch en Bur, ger, die al dat gene verbieden het, welke den evenmensen en mede-burger fchade zou kunnen toebrengen, of in het uitoeffenen zyner onvervreemdbare Regten hinderlyk zyn, welke Keuren, . Handvesten of Wetten de 'Politie der Stad betreffende, dus niet zonder voorkennis en concurrentie des eerst-, gemelden zullen kunnen of vermogen verandert, of wel nieuwe gëmaakt worden, welke zich egter gédurende dien tyd zal onthouden van alle administratie , de Oeconomie en Finantie dér Stad betreffende, het welk geheel en al aan de Municipaliteit behoord: en zal Copie van dit Decreet worden gezonden aan den Bailliuw, cn aan de .Municipaliteit van Ysfelftein, zoo om zich daar naar tc reguleeren, als met last aan den eerstgemcldcn, om. daar van aan 't Committé van Justitie kennis tege ven.'

- De Committés van Finantie en van Rekeningen,, hebben, ter voldoening van het.Decreet van. de provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland van den 26. February, rapport gedaan, van de daarby in derzelver handen gefielde, provifioneele .Rekening vah het Committé de Vivres., ..

Waar op, gedelibereerd zynde, ,Is goedgevonden cn verftaan, de voorgemelde provifioneele Rekening" met de' daar' toe behoorende jukken, als ..mede. het gemelde rapoortvah de Committés van'Fina'ntie.en', % 3: va*

Sluiten