Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 MAART 1796". 519

zonder de zorg over de Magazynen en Fortificatiën dezer

Provincie.

Even zeker is het dat de Nationale Vergadering de magt moet hebben om dc noodige maatregulen to nemen tot handhaving van haare eigéné veiligheid, en het is op dien grond, dat ik my verzekerd houde, dat, hoewel het recht van Patenten aan het Committé tot de Algemeene Zaken Van het. Bondgenoodfchap is opgedragen, zy zorgen zal, dat het" Guarnifoen van haare refidentieplaats buiten haare voorkennis en goedkeuring niet zal vermeerderd" of ver¬

minderd worden.

Aan de andere zyde is het waar, dat de Zaken tot de politie betrekkelvk, aan het Provinciaal Beftuur zyn opgedragen , waar uit van zelve volgt, dat deze Vergadering het recht heeft, om de asfiftentie der Militaire magt mte-

roepei:, wanneer ongelukkige omftandigheden zulks vercisfehen.

Het is daarom, dat het Provinciaal Beftuur, of wanneer het zelve niet vergaderd is , deszelfs Prefident van den commandeerenden Officier die asfiftentie kan requireeren, welke tot bewaring der politie noodig is.

Doch ook dit gaat, wanneer de Vergadering van het Provinciaal Beftuur gefeheiden is, over tot het Provinciaal Committé of deszelfs Frefidenf, — Intusfchen fprcekt het van zelve , dat men zorgen moet, dat het geval van eenige tegenftrydige beveelen geen plaats kan hebben. En daar "toe is het noodig, dat de commandeerende Officier, wanneer eenige asfiftentie van hem gevorderd word, daar van dadelyk kennis gceve aan den Prefident der Nationale Ver. padering, ten einde te vernemen, of dezelve eenige fchikkingen had gemaakt, die niét overeen zouden komen, met die van het Provinciaal beftuur, of deszelfs Committé * in welk geval 'er geen twyfel zyn kan, of de febikkingén der Nationale Vergadering moeten prsevaleeren.

En het is om deze redenen, dat ik in confideratie geeve, om te bepalen:

1. Dat, wanneer deze Vergadering op reces gefeheiden is, het reet om de asfiftentie van de Militaire magt te requireeren tot handhaving der politie ook in 's Hage toekoomt aan bet Provinciaal Commfté, of, wanneer het niet by den anderen is, aan deszelfs Prciidcnr.

2. Dat van deze fchikking werde kennis gegeven aan den

Cjq 4 Pre,

Sluiten