Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. vn

van den Souverein , om het even of dezelve voor deelig of nadeelig voor den handel zyn, te begunstï gen en te onderJleunen; maar dat hy hierin tevens zyn eigen belang moet gelegen agten ; en dat hy overreed moet zyn , dat de inzigten van den Souverein waarlyk ter bevordering van den handel kofr nen dienen. Dan, daar niemand eenen tak van handel voor zig zeiven alleen kan dryven, kan zodaanig iemand tevens ook geenzins uit het oog verliezen, dat zyn belang verbonden is met dat van het algemeen,het welk dezen tak van handel dryft;en dat dus zyn belang tevens het belang van dit algemeen is; hetwelk hem dus ten vollen overtuigd moet doen zyn,dat het algemeen belang de een/ge dryfveer is van de nieuwe fchikkingen door den Souverein gemaakt; en dat dus dit algemeen belang hem wettigt, om ten ft er kft en dé poogingen te keer te gaan van die geenen, welke mogten konnen goedvinden alle mooglyke middelen in het Werk te {lellen om te beletten dat zodaanige nieuwe rigting aan dien tak van handel daadlyk gegecven wierd-, als de Souverein ten nutte van het algemeen welzyn raadzaam oordeelt; en welke langs dien weg niet alleen zouden beletten dat zodaanige tak van handel in het -vervolg op eene aanmerklyke wyze kon worden

Sluiten