Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

vinden, die dezelve middelen voor ons ople„ vert, als die van Holland tot hiertoe heeft ge„ daan?"

Ik voor my, die van dit een en ander, dat is, zo wel van de quantiteit der Thee, welke de Dost-Indifche Compagnie in 1791 , 179a, en 1793 tei' markt kon brengen, als van de hoeveelheid die in 1791 nog in deze Republiek in handen van particulieren was, en daarenboven van den buitengewoonen toevoer door de buitenlanders, hangende de deliberatien over het geproponeerde verbod van invoer, herwaards ingefcheept, genoegzaame kennis droeg, en dus volledigst wist, dat 'er nog voor den handel, nog voor de confumptie dezer landen, eenig gebrek kon zyn, het welk uit hoofde van fchaarsheid de pryzen eenigzins kon doen ftygeren zo lang het gewoon debiet niet vermeerderde, moest dus eenen geheel anderen weg inflaan, dan dien,welken myne minönderrigtte antagonisten zo glorieryk aan hunnen aanhang vermeenden te konnen aanwyzen. — In plaats van myne correspondenten en vrienden aantemoedigen om inkoopen te doen, raadde ik hen uit dien hoofde aan, 0111 van de hoogere pryzen, door het verbod van invoer veroorzaakt, gebruik te maaken, en deze temporaire ftygering zig ten nutte te maaken, om eenen zekeren winst naar zig te neemen. — In plaats van aan Groséers en Winkeliers aan te raaden om hooge pryzen te befteeden, gaf ik hen te kennen, dat 'er genoegzaame Thee voorhanden was, om B 3 zig

Sluiten