Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGE, Letter N.

V ERGELYKING

_ v «m Thee met het Zweedfe Schip PRINS GUSTAAF uit China aangebragt, e: te Gottenburg verkogt den .12 Sep^b«i79i;

« *** 7 KONING van DENEMARKEN uit^,atey^^IS-^MCO^M^ den 28 September 1791; tegen de pryzen der Amfierdamfche Ladingen met de Scheepen MEEfWYK en CIIRlb v aangebragt, en verkogt den 19 September 1791.

. R^lierT ' ' Rendeert Pryzen voor Verfchil VerfcM j

P. g. ^ l_— — ■ ■ " ' i ' circa aapCt.i r

Cl5ïTG^TïnWËNr~ , i I hooger dan S Behalven wel 10 ai.2

tUiNU 5 o4x a 26! de Zweed-, - ) perCent in qualiteit.

16/1 - - - 47 »3l<*- I 19 ft"" fchePrys. ( Deeze qualiteiten zul- .

CONGO | KISTEN BESTE SOORT. CONGO ] KISTEN BESTE SOORT. ^egzaam^o-

J*ï 31 «|a2/x . 22/2 47 3^ - ' - ft- « ^ ' 22 . 34i • 3^1 _ J^i . 3«> * ^ ft- gSfflS.1??

7^4 (G oo a 30 0 %| „ n„j.8 , . . Oo 2 Pakkingen dooreen dooreen-^ Kalven dat onder de

1065 33^20/1 a 20/8 — -> - | ___. — 354 a 36 — 35? a 3° •« a8 - be^te Conto's 45 pCent. 45 pCent Zweedfche 4Pakkm-

*i472 „ ot . n , I 35o L \ol a 43i v. hooger hooger gen waren, in deeze

^1653 flöffioo/i aao/7 - ->° 3* ' ~4* * 43»? 3i| a 34 - 3i| a 34 * ^ 0 f" 3 Pakkingen f dan de Y *L lyst getekend *, die

*Ïm_ 4694 3 Soatchon Zweedfche Deenfche £ qualiteit al zeer

^jl rf,M/, . .- - - S«i--" ' •»:. ||g _ 344 * 8^ - 345 a 36 , * . 4= . 4*i ^ | S*SSjS&ï

sj| „,„ a ,3/- - 34 a S5j - * . |g | _ ^ , 34; _ 3o5 a 34i . H ,) J J

§| _ 24/i .«/ï - 35i»37** =9 . ° ZIOU ZIOUNG of SOATCHON. x \ \tor» f«T> ^^JS

ao6o T I „ , ft n Pakkingen f f 'w^-p,- van 80 a 90 perCent

6351 __ 24/4 a25 ~ 36 a 37 * 29 , -i- 20 fg 52 a 58| 129 5a * 5«! ft- 44 ft- l geste SoatchA . - - > £b dat de Holl. Thee

(byAmfterd. ( C rSfche duurder is verkogt

IS - 24/8 a26/4 - 3Ö a 3^ 3o tf _ 49 a 58 -(49 » 58 * 4*1 58 ) |)P^JtodeZwg^

C ung o 4- KISTEN T W e EdTsÓÓ^T CONGO | KISTEN TWEEDE SOORT. i I33 x9/r a 19/a 1 47 ^ - - ft- a* ft. 1067 I n x a j iaQ x a 3^. ftSj ft "464 1080 \

2539 32t8i9/* * - " " " * ^ _ 3a| a 33 _ 3a| a 33 , 25Ï ,

g_9 3lffifl0/i - - - " 29ï- - - * a3I * I m a4ffi3Ix a 33| _ 30i a 3a3 . 24| ,

^36"° ^ „„, ni oI!q t ' „„ï „ bier teegen

4061 _ so/i '- " " ~ 29a " " * a32 " a_öi« 2a m a9§ a 30 — 29Ï a 30 * 232 0 kan men ftel-

4380 „ t o^7 ■ len uit _de 2 door een dooreen

4381 oofR io/i - " " " 7* ' ~ > *** * — a9l a 30! — 29§ a 30** 23! * Amfterdamf. Cent 45 pCent BB 32ffiI9/' 4089 Ladingen 5 Phooger I hooger |Ü5 _ X9/, - - * ^ ' UI 1*4® 3ai . 33l - 3.1 a 94 - a5 . j- ^dj^ ^

SS - ao/i aao/, - k - - s 23I - ^L«U.8o| - *9i a 50* * ^ < dooTeentp- P^ U ^

6350 - 0 gebragt heb-

7201 30 g ao/i a 20/2 — ou - - # 24 * ^Li _ 28 a 3° — 28 a 30 * 22§ * ben 35 ft. 7630

7930 a4 n 30 a 30] — 29I a 30! * 23I *

7933 _ a9 a 30^ — 28| a 29! * aa§ 0

«of J J J

- ^3i 22 16 29 a 29I — 29 a 29! * ast 0 I 8548 | y 1 ~ :

—rrrrrrTiTT^l^ congo \ kisten derde soort, i "1

CONGO \ KIS 1 Ei-N ^i. * deeze dient

7<j< m ,T Q Tn/r> a7 271 - - ft oot ft _— 221628 a 28I 12928 a 28] ft. 22 ft. men te verge-

31 fB 19/1 a ^Z2 47 /4 lt aa* 590 lykentegenn dooreen dooreen

l°tt , o7t. - a3i8 o . noi _ Oo aa8i^ aa „ Akk:3-foort 45PCent 45 pCent

^i3-^ qa ffi 19/1 --- — 27s - - * 22| * -cff- — 2b a -Ö4 — -o a Congo uit de hooger y .hooger

2538 0 4oeo ^2Amft.Ladin- f dan de r dan de

5T43 OT«,To/T ... — 2<5f - - 5 2.1 ^ —5-T — 28 a 29Ï — 28 a 29^ 22§ * gen, die door Zweedfche Deenfche

'5442 JlU5IC/ 43£i eenopgebragt Prys. Prys.

U71 , on/0 aQi „„« , ^ - a8 a 28I _ 28 a 28J „ 22 , hebben circa y

.^-i- — 20/1 a 20/3 — 294 - - s 23» f 6816 „a ft

6770 6817 ao«28 a 281 - 28 a a8§ * 22 * ' j

! 7270 ; J i_ ^_ .

—■ — " * —————————________________ -Qe ^ereiienmgen

CONGOl KISTEN VIERDE SOORT. ! ■MMHHBÉHP^'""'' derDeenfcheenZweed-

L1'iN Vr" p , ld- fclie Pryzen zyn ge-

i±L3 i8ffi'i8/i a 18/2 47 261 - - K. ai4 it. teegen deeze 6 fchied, naar de bekende

i652 Zweedfche "I Wisfel-Courfen,Vrag-

00^18/1 a 18/2 — 264 - - * 21 * Pakking: de 5 An.r PPn ten,Asfurantien,Com-

4.002 ó~ I minftePakkin- ,r t- misfien &c, voor zoo

4993 T„»l8/i - - - - a6i - - ^ ai+ , In deeze Deenfche Lading waren zulke )genCongoini 3l0P0ger veel aangaat op hoe veel

5IT2 H ^ ; Semeene zoorten niet' ^istenuftdel >- ffie ^anTeïteftaii om

544J flI9/l ... - 27| - - * ; aai geïfdiedoor Zwperevdsfche dezelve hier te konnen

5°44 len opgebragt y verkoopen met de voor-

222- _ iq/i - - - — 27? - - 22i „ hebben circa J deelige Tar;terwyl de

7200 71 2Qi ft. waarde in hollandsch

7631 m . 07 - - * geld, welke de Deen-

lgo3 34« 19/1 - - - -37 «* 0 fche en Zweedfche

/ 0 1 i . - —— Comp. voor hunne

„ . — ~ Theeën genooten heb-

In de Deenfche Lading was tegen het gewoon gebruik geen Kampouy, dan alleen in twaalfde en zestiende Kisjes, die om de kleine Fust,

als zeer dienftig voor het gebruik daar te Lande, wel 20 a 30 pCent boven de quart Kisten Congo van gelyke qualiteit gedreeven zyn ; iets het ^ ^ ^ dezelveze.

welk dit iaar in Holland door de o. I. C. ook vertoond zal worden, waar door de Grosfiers en Winkeliers, zo veel van hunnen dagelykfchenÜyt zullen dert 1788 door de Holl.

misfen als' 'er Familien aangemoedigd zullen worden, om onmiddelyk hunne behoeften aan de Verkooping der o. I. C. te voldoen; deeze zullen dan Co™P%e|ereeSeld

ook zo Veel meer betaalen aan de O. I. C. en zullen ondervinden dat zy uit de Winkels by ponden gelyke qualiteiten zullen kunnen koopen, totdezelve §eW01 '

prys als zy die kleine fusten aan de Verkooping der Comp. hebben betaald, om dat de Thee in de quart Kisten niet zo duur zal gaan.

Sluiten