Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

BESCHRYVING

ne zucht voor het fpel, en het verlies dat zy veeltyds daar door lyden, hen van de noodige middelen om deze zinnelykheid op te volgen, dikwyls berooft, zo trachten zy hetzelve door bedrog en looze ftreeken, die zy doorgaans aan de Europeërs fpelen , weder te vergoeden. Men kan de Atchiners het minst van allen vertrouwen, niettegenftaande zy in den omgang zeer minzaam , en in den Koophandel oprecht en zeer gedienftig fchynen. De ondervinding heeft echter aan veelen geleerd, dat zy, onder het masker van deze fchynbaar goede eigenfchappen alleen trachten te bedriegen, en iemand onverhoeds van goed en leeven te berooven. Ik heb door myne daagelykfche verkeering met deze Volkeren opgemerkt, dat men dezelve door minzaamheid in zyn belang kan winnen; doch men moet hen tevens merken laaten, dat men in allen gevalle gereed is, om gelyk met gelyk te vergelden, en zich uit dien hoofde , zelfs by den Koophandel, altoos met fchietgeweer beezig houden, om deze arglistige Natie aldus te overtuigen, dat men zich beitendig in den Wapenhandel oeffent.

Van Chinkol af tot aan Sillabar toe, vindt men de Inwoonderen geftaadig beeter; maar van daar tot voorby de hoek van Lampong, als ook langs de Straat van Banka en Malakka en aan de geheele Oostkant van Sumatra, is weder alles met (legt volk opgevuld, dat zo wel van zee- als landrooveryen zich geneerd, en waar men zeker alle voorzichtigheid noodig heeft, zelfs op de grootte Schepen, om niet door de meemate overvallen te worden ,• veele N34erlandfche,Portugeefche enEngelfche Schip,

persj

Sluiten