Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

lieert ofte ook naer hun dood verzekert hebben : Zoo is't, dat die voorfz. Bund-genoten, om die zelve proceiïen ende die zwaerigheden die daer uyt zoude mogen opftaen , te verhoeden , goed gevonden hebben alle die proceflTen die ter caufe voorfz. aireede geinftitueert zyn, ende nog naemaels geinftitueert zoude mogen worden, te fufpenderen in ftaet ende furceantie te houden, ter tyd toe anders by de voorfz. Bond-genoten ende andere die hun in deze eenigheyd ende verbande zullen mogen begeven generalyk daer op ( ookby de authoriteyt van de Overheyd is't nood ) geordonneert ende verklaringe gedaen zal zyn.

Aldus gedaen by de voorfchreven Gedeputeerden op den 1. Febr. J579.

Ende was ge teekent.

LAMZWEERDE.

O P huyden den vierden February 1579. zyn in de Vergaderinge van de voorfchreve Gedeputeerden binnen Uytrecht verzaemt , gecompareert die Gedeputeerden van Gend onderfchreven , ende hebben verklaert dat zy-luyden gevifiteert hebbende diepoinclen ende Artikelen van de voorfchreve Unie, ende 'tgene in kragt van dien voorder gebefoigneert is ge-

Sluiten