Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tnlei- fioor zoodanige middelen te bevorderen, welke de menfchen in ftaat ftellcn, om duurzaam en met ftrcelend genoegen de voordeden te genieten, welke hen de fainenleeving aanbied, zonder veel te lyden door die toevallen, en ontaardingeu, die noodwendig volgen moesten , zoo dra zy het befhiit namen om voor altoos zoodanige voordeden afteftaan, welke in geenen anderen kring in die maatë gevonden wierden, als in het yz-cren lighaams geftel van den nog ruwen, enonbefchaafden mensch. In zoo verre is de Geneeskundige Staatsregeling eeven als de gdiede weetenfehap der Burgerlyke Wetten eene Verdeedigingskunst , eene leere om de menfchen en hunne redeiooze helpers tegen de nadeelige gevolgen van grooter Samenleevingen te beveiligen, en hun lighaamlyk welz n op zoo eene wyze te bevorderen,- dat zy zoo min mogelyk aan lighaamlyke ongemakken onderworpen zyn, en niet dan zeer laat voor het hun opgelegde Stervenslot bukken. Het is in de daad verv/onderlyk dat deeze leere, die voor ons geheel gefiagt: zoo belangrylc is, nog zelf tot op deezen tyd toe in zoo engen kring

be¬

planten in de hoogte opfchieten, om zonder nut een plaat* te beflaan, fc!ükk:ngen maakte, om dezelve met nuttiger, hoewel in getal minder burgeren aan te vullen. Het oogmerk onzer Ge eeskundige. Staatsregeling is, de kragten der natuur met zoo veel nut te gebruiken, als mooglyk is, en zoo te beft;den , dat men van elk paar menfchen, van t.\veederlc-i kunne, onder toezicht van goede wetten, de beste, gelordfte en daurzaamfte afilammelingen bekomt.

Na dat liet tot zyn ongeluk ontdekte America andermaal aan Eiropa zdo een meenigte burgeren gekost heeft , en iu Deitschland op nieuw • bloedige tooneelen geopend zyn, kou myns bedunkens zeo eene ieeic niet dan welkom zyn.

Sluiten